Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Inhaal op basis van 3%-staffel bij pensioenopbouw op basis van een 4%-staffel

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft op 7 juni 2019 een V&A gepubliceerd over de inhaal van pensioen op basis van een 3%-staffel.

Het betreft de vraag of het mogelijk is om met ingang van 1 januari 2019 op basis van een 3%-staffel pensioen in te halen over de dienstjaren bij de huidige werkgever, terwijl de pensioenopbouw tot 1 januari 2019 plaatsvond op basis van een 4%-staffel.

Het CAP geeft aan dat het onder voorwaarden mogelijk is om ook over dienstjaren bij de huidige werkgever, waarover eerder pensioenopbouw heeft plaatsgevonden op basis van een 4%-staffel, nu inhaal op basis van een 3%-staffel toe te passen.

 

In eerste instantie is inhaal uitsluitend mogelijk voor zover er inhaalruimte is. Of dat het geval is kan worden vastgesteld aan de hand van de Handreiking inhaal en inkoop van pensioen.

Daarnaast moet rekening worden gehouden met een viertal aandachtspunten:

 

  1. Eventtoets

Nadat inhaal op basis van een 3%-staffel heeft plaatsgevonden, geldt dat moet worden getoetst of het pensioen, rekening houdend met het pensioen dat eerder is opgebouwd op basis van de 4%-staffel, inclusief de toegekende indexatie, zowel per jaar als in totaal niet uitgaat boven de fiscale kaders van hoofdstuk IIB van de Wet LB. Dit impliceert. Hierbij is het niet relevant of al dan niet interne waardeoverdracht van het met de 4%-staffel opgebouwde pensioenkapitaal heeft plaatsgevonden naar het met de 3%-staffel opgebouwde pensioenkapitaal.

 

  1. Interne waardeoverdracht

Of interne waardeoverdracht al dan niet heeft plaatsgevonden, is weliswaar niet relevant voor de eventtoets, maar wel voor het antwoord op de vraag of bij overschrijding van het fiscaal maximum nog restuitkeringen mogelijk zijn.  

 

interne waardeoverdracht
Als het op basis van de 4%-staffel opgebouwde pensioenkapitaal is overgedragen naar het met de 3%-staffel opgebouwde pensioenkapitaal, moet na aankoop van een fiscaal maximaal geïndexeerd pensioen een eventueel resterend pensioenkapitaal vervallen aan de verzekeraar dan wel aan de (ex-)werkgever.

 

Geen interne waardeoverdracht

Als geen interne waardeoverdracht heeft plaatsgevonden, geldt dat het op basis van de 4%-staffel

opgebouwde pensioenkapitaal uiterlijk op de pensioendatum volledig wordt aangewend voor pensioen.

Mocht uit de eventtoets blijken dat een resterend pensioenkapitaal moet vervallen aan de verzekeraar dan wel de (ex-)werkgever, dan komt dit volledig ten laste van het met de 3%-staffel opgebouwde deel. Hiermee is een resterend pensioenkapitaal beperkt tot maximaal het met de 3%-staffel opgebouwde pensioenkapitaal (inclusief de inhaal).

 

3.            Inhaal over jaren vóór 2007
Ook over de jaren vóór 2007 is inhaal van pensioen op basis van een 3%-staffel mogelijk. Ofschoon de 3%-staffel pas per 1 januari 2007 is ingevoerd, kan inhaal toch op basis van de 3-staffel plaatsvinden, omdat inhaal altijd plaatsvindt op basis van het fiscale regime dat geldt op het moment van inhaal.

 

4.            Inhaal op basis van kostprijs
Bovenstaand V&A is van overeenkomstige toepassing voor een inhaal van pensioen op basis van de kostprijs van een fiscaal maximaal middelloonpensioen.

 

Tot slot zij opgemerkt dat de inhoud van dit V&A van overeenkomstige toepassing op een vergelijkbare situatie van inkoop.

 

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships