Intrekking vergunning door AFM mogelijk bij wanbetaling toezicht

image_pdf

Het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht (Wbft) behelst de afschaffing van de overheidsbijdrage aan de toezichtkosten. Deze kosten moeten door de onder toezicht staande ondernemingen worden opgebracht. Wanneer een onderneming niet voldoet aan zijn verplichte bijdrage in de toezichtkosten, zal dit uiteindelijk neerslaan bij de andere onder toezicht staande ondernemingen. Om te borgen dat alle onder toezicht staande ondernemingen bijdragen aan de financiering van het toezicht, is voorgesteld dat de AFM de bevoegdheid krijgt toebedeeld (artikel 1:104, eerste lid, onderdeel m) van de Wft om tot intrekking van de vergunning over te gaan als een onderneming niet aan de betalingsverplichting voldoet. Pas wanneer de toezichthouder alle acties heeft ondernomen die redelijkerwijs van haar verwacht mogen worden om de instelling tot betaling te bewegen, en deze acties geen soelaas bieden, mag de toezichthouder overgaan tot het intrekken van de vergunning.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel