Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Invoering Europese betaalrekeningenrichtlijn

Op 23 juli 2014 zijn in Europees verband afspraken gemaakt over betaalrekeningen. Deze Europese Richtlijn is op 28 oktober 2016 omgezet in Nederlandse wetgeving. De Richtlijn heeft verschillende doelstellingen. Voor Nederland is de impact relatief klein, hoewel er wel enkele wijzigingen in onder meer de Wet op het financieel toezicht zijn ingevoerd. Zo wordt de definitie van de ‘basisbankrekening’ geschrapt en komt daarvoor in de plaats een ‘basisbetaalrekening’.

 

De aanpassingen in de Wft hebben  drie doelstellingen:

 1. consumenten moeten de tarieven van betaaldiensten beter kunnen vergelijken;
 2. het moet makkelijker worden over te stappen naar een andere bank;
 3. de toegankelijkheid tot betaaldiensten moet verbeterd worden.

Vergelijkbaarheid tarieven
Om de tarieven van betaaldiensten beter te vergelijken, komt er een vergelijkingswebsite. Consumenten kunnen op die vergelijkingswebsite zien welke diensten aan betaalrekeningen zijn verbonden bij de verschillende banken en hoeveel deze diensten kosten. Bovendien moeten banken consumenten informatie verstrekken over (tarieven van de) aan een betaalrekening verbonden diensten.

Het ministerie van Financiën gaat zorgen voor de genoemde vergelijkingswebsite, zodat alle klanten kosteloos toegang hebben tot deze informatie. De verplichte precontractuele informatie die moet worden verstrekt, zal in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) nader worden uitgelegd. In de praktijk zal er op dit punt weinig veranderen voor Nederlandse banken: in de Wft is al vastgelegd dat de klant moet worden geïnformeerd over alle relevante eigenschappen van een financieel product. 

Overstapservice
Het aanbieden van een overstapdienst, waarmee de overstap van een consument van de ene naar een andere betaaldienstverlener wordt gefaciliteerd, valt uiteen in twee verplichtingen:

 • een voor de betaaldienstverlener waar de consument vandaan komt, en
 • een voor de betaaldienstverlener waar de consument naartoe wil. 

Banken worden verplicht een overstapdienst (binnen 12 dagen) aan te bieden, waardoor het de klant heel eenvoudig wordt gemaakt over te stappen. Zowel de bank waar hij vertrekt als de bank waar hij naartoe gaat, moeten hierin samenwerken. De exacte invulling van de overstapservice moet nog worden ingevuld. Ook dat gebeurt via een AMvB. 

Toegankelijkheid betaaldiensten
In Nederland heeft 99% van de inwoners van 15 jaar of ouder een betaalrekening. Dat geldt niet voor alle Europeanen. Uit onderzoek blijkt dat veel (andere) Europeanen nog geen betaalrekening hebben, omdat ze het te duur vinden, of banken eenvoudigweg niet vertrouwen. Daarom is nu in Europees verband besloten om het recht op toegang tot een basisbetaalrekening wettelijk te verankeren. 

Basisbetaalrekening
Een ‘basisbetaalrekening’ is een betaalrekening (met inbegrip van betaalinstrumenten, zoals een bankpasje), waarop de klant niet rood kan staan.In Nederland is vooral behoefte aan een basisbetaalrekening voor consumenten die in de schuldhulpverlening zitten. De kosten voor de basisbetaalrekening moeten redelijk zijn. Dat betekent dat ze in elk geval niet hoger mogen zijn dan voor een gewone betaalrekening.

Aan de basisbetaalrekening zitten vijf relevante aspecten:

 1. Non-discriminatie
  Elke (rechtmatige) inwoner van Europa, heeft het recht op een basisbetaalrekening. Dat geldt dus ook voor mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats of voor mensen met een vluchtelingenstatus. Er mag niet worden gediscrimineerd op geloof, huidskleur, seksuele geaardheid. Maar ook niet op werksituatie, inkomen, persoonlijk faillissement, et cetera. Als een klant commercieel niet aantrekkelijk is, vormt dat dus geen grond om hem een basisbetaalrekening te weigeren.
 2. Verplicht aanbod
  Een bank is verplicht iemand een basisbetaalrekening aan te bieden, als hij hier om vraagt. Het gaat daarbij alleen om banken die al algemene betaalrekeningen aanbieden (anders zouden zakenbanken dit bijvoorbeeld ook moeten doen).
 3. Wwft toetsing
  Er moet wel een Wwft-toets gedaan worden. De basisbankrekening moet worden geweigerd als het openen ervan strijdig zou zijn met de Wwft.
 4. Werkelijk belang
  De aanvrager van een basisbetaalrekening moet kunnen aantonen dat hij hier een belang bij heeft. Anders zou er oneigenlijk gebruik kunnen worden gemaakt van het recht op een basisbetaalrekening. Banken wordt opgeroepen hier niet te streng in te zijn: de toegang tot de basisbetaalrekening moet zo eenvoudig mogelijk blijven.
 5. Geen roodstand
  Voor basisbetaalrekeningen in Nederland geldt dat de rekeninghouder niet rood mag staan. Net als de basisbankrekening, zoals die tot nog toe genoemd werd.
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships