Inwerkingtreding wet inzake transitievergoeding bij ontslag

Dit bericht betreft een signalering van een publicatie in het Staatsblad.

Op 20 juli 2018 is de Wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2018, 234). Deze wet werd op 10 juli 2018 aangenomen door de Eerste Kamer.

 

Tot op heden was de datum van inwerkingtreding van de betreffende wet nog niet bekend. Met de publicatie in het Staatsblad van het besluit van 20 februari 2019 tot vaststelling van inwerkingtreding van genoemde wet (Stb. 2019, 76), is vast komen te staan dat die wet in werking zal treden per 1 januari 2020.

 

Voor een aantal in die wet opgenomen bepalingen geldt echter een uitzondering op die hoofdregel. Deze zullen pas met ingang van 1 april 2020 in werking treden. Dat geldt onder meer voor de nadere regels met betrekking tot de compensatie van de transitievergoeding die werkgevers vanaf laatstgenoemde datum kunnen aanvragen als zij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslaan of hebben ontslagen vanaf 1 juli 2015.

 

 

Erik van Toledo
Over Erik

Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep [...]

Bekijk profiel