Is inhaalindexatie van pensioen mogelijk?

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft op 11 april 2019 een Vraag en Antwoord gepubliceerd over de inhaal van indexaties bij pensioenfondsen.

In pensioenregelingen van pensioenfondsen is de indexatie veelal voorwaardelijk vormgegeven. Dat betekent dat de aanpassing van de pensioenen aan lonen of prijzen afhankelijk is van vooraf gestelde voorwaarden, zodat geen automatisch recht op indexatie van de opgebouwde pensioenaanspraak (voorindexatie) of van de pensioenuitkeringen (na-indexatie) bestaat.

Het toekennen van een indexatie kan afhankelijk zijn van de financiële positie van het pensioenfonds, maar ook van de beslissing van het fondsbestuur om de indexatie al dan niet toe te kennen.

 

Als gevolg van te lage dekkingsgraden zijn pensioenen de laatste jaren niet of nauwelijks geïndexeerd.

De vraag is nu of, als de dekkingsgraad zich heeft hersteld, het mogelijk is dat het pensioenfonds binnen de fiscale kaders de in de afgelopen jaren gederfde indexatie alsnog toekennen.

 

Volgens het CAP biedt de fiscale wet- en regelgeving een pensioenfonds de mogelijkheid om de in de afgelopen jaren achterwege gelaten voorindexatie van de opgebouwde pensioenaanspraken van de (ex-) deelnemers en de na-indexatie van de pensioenuitkeringen van de pensioengerechtigden op een later moment alsnog toe te kennen.

De omvang van de toegekende inhaalindexatie moet door het pensioenfonds voor elke individuele (ex-)deelnemer en/of pensioengerechtigde afzonderlijk worden vastgesteld.

 

De inhaalindexatie kan alleen worden toegekend voor zover de indexatie van de pensioenaanspraken en/of pensioenuitkeringen feitelijk ook lager is geweest dan het in de pensioenregeling opgenomen (nagestreefde) indexatieniveau. Daarbij is het niet mogelijk om een inhaalindexatie toe te kennen op basis van een vast indexatiepercentage dat hoger is dan het voor de betreffende jaren geldende

indexatieniveau.

Aangezien de in het verleden daadwerkelijk opgetreden loon- of prijsontwikkeling op enig moment bekend zijn, is er geen aanleiding om met terugwerkende kracht hiervoor een hogere vaste indexatie toe te kennen.

 

Komt een deelnemer niet in aanmerking komt voor (volledige) inhaalindexatie, dan bestaat misschien de mogelijkheid tot inhaal of inkoop van pensioen. Inhaal van pensioen ziet op de diensttijd bij de huidige werkgever, terwijl inkoop van pensioen ziet op de diensttijd bij vorige werkgevers.

 

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel