Jaarverslag 2019 Ombudsman Pensioenen

Ombudsman Pensioenen, mr. Henriëtte de Lange heeft op 18 mei jl. het Jaarverslag over 2019 aan minister Koolmees van SZW aangeboden. Het aantal gestelde vragen/klachten is met 980 bijna een verdubbeling van het aantal uit 2018 (446), maar dat is niet verwonderlijk omdat in 2018 telefoontjes niet werden meegerekend, terwijl nu 500 klachten telefonisch zijn ingediend. Verreweg het grootste aantal klachten (280) heeft betrekking op het ouderdomspensioen, op ruime afstand gevolgd door klachten in verband met arbeidsongeschiktheid (135) en klachten met betrekking tot het  nabestaandenpensioen (128). 

In het jaarverslag is ook een aanbeveling gericht aan besturen van pensioenfondsen opgenomen. Die aanbeveling heeft betrekking op het arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP) en de premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid (PVA).

Dat er maar een aanbeveling in het jaarverslag is opgenomen houdt verband met het feit dat deze nieuwe aanbeveling arbeidsintensief is. Bovendien zijn de aanbevelingen uit het vorige jaarverslag nog niet zijn gerealiseerd.  

Kern van de aanbeveling is: “formuleer redelijk beleid over hoe om te gaan met mensen die niet tijdig vragen om premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en leg het beleid goed uit op de eigen website.”  

In de praktijk blijkt dat arbeidsongeschiktheidsregelingen, arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP) en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (PVA), van elkaar kunnen verschillen. Daarom is het cruciaal dat pensioenuitvoerders beschikken over informatie dat een deelnemer arbeidsongeschikt is. Soms moet de arbeidsongeschikte deelnemer zelf melding doen en soms vindt de melding door het UWV plaats. Daarbij wordt de ene keer wel en de andere keer geen terugwerkende kracht verleend tot aan het moment van arbeidsongeschikt worden.

Als in een pensioenreglement is bepaald dat deelnemers hun arbeidsongeschiktheid binnen een bepaalde termijn moeten melden om recht te krijgen op een AOP en/of PVA is het van belang dat zij ook van deze meldingsplicht op de hoogte moeten zijn. Daar zit nu juist de pijn voor mensen die in het verleden arbeidsongeschikt zijn geworden, aangezien de communicatie van pensioenuitvoerders op dit punt in het verleden vaak te wensen over liet.

In het voorjaar van 2021 zal worden onderzocht hoe de pensioenfondsen zijn omgegaan met de aanbeveling.