Kifid 2019-516: Vaststelling toekomstige fiscale schade KEW

Een consument heeft een hypotheek en een kapitaalverzekering eigen woning (KEW). In 2012 heeft hij via zijn adviseur zijn hypotheek omgezet naar een andere hypothecaire geldlening, waarbij de afspraak was dat de KEW behouden zou blijven.

De adviseur heeft echter verzuimd om op het aanvraagformulier aan te geven dat de KEW in stand moest blijven. De bank heeft vervolgens de aan haar verstrekte aanvraag (excl. KEW) uitgevoerd.

Als gevolg van deze ‘onherstelbare’ fout – de verzekering kwalificeert niet meer als KEW – wordt de consument geconfronteerd met een fiscaal nadeel (geen vrijstelling rentebestanddeel). De consument stelt de adviseur aansprakelijk voor de gelopen schade.

 

De Geschillencommissie oordeelt dat Adviseur zijn zorgplicht heeft geschonden.

 

De consument had zijn schade begroot op enerzijds ruim € 60.000 zijn de fiscale schade tot 2040 en anderzijds € 5.000 als kosten van rechts- en rekenhulp.

 

De Geschillencommissie heeft de adviseur de mogelijkheid geboden om hierop te reageren, maar dat heeft de adviseur nagelaten.

 

De Commissie komt tot de conclusie dat de door de consument geleden schade moet worden vastgesteld door de huidige vermogenssituatie van de consument en de vermogenssituatie waarin de consument zich zou hebben bevonden als de fout niet was gemaakt, met elkaar te vergelijken.

 

De commissie realiseert zich dat een deel van door de consument begrote schade zich pas in de toekomst zal manifesteren en dus afhankelijk is van onzekere gebeurtenissen, zoals wijzigingen in fiscale wet- en regelgeving.

 

De commissie komt tot de slotsom dat dat rekening houdend met de onzekerheden en het feit dat de toekomstige schade contant gemaakt moet worden, dat € 45.000 een redelijke vergoeding is.

 

 

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel