Kifid 2019-583: Geen schending zorgplicht verzekeraar bij beschikbare premieregeling

Een consument is deelnemer in twee pensioenverzekeringen op basis van Life-cycle-beleggen.

De consument heeft de verzekeraar enkele vragen gesteld met betrekking tot de waardeontwikkeling, de beleggingsstrategie, de kosten en de mogelijkheden voor compensatie c.q. het bewerkstelligen van een beter rendement. De verzekeraar heeft deze vragen beantwoord.

Daarop heeft de consument een klacht ingediend bij de verzekeraar, die op de klacht heeft gereageerd, en heeft aangegeven dat de verzekeringspolissen per 1 november 2016 zijn geconverteerd in verband met de omzetting naar een nieuwe administratie, waardoor het beleggingsfonds binnen het Life Cycle Beleggen was veranderd. Ook daarover en over de gevolgen van deze omzetting had de verzekeraar de consument ook schriftelijk geïnformeerd.

Daarna heeft de consument zijn pensioen uitgesteld en zijn de beleggingen gewijzigd.

 

Achteraf blijkt uit het pensioenoverzicht van januari 2018 dat de consument een beleggingsverlies heeft geleden.

De consument vordert van de verzekeraar een schadevergoeding van € 220.000, omdat de verzekeraar zijn zorgplicht heeft geschonden door onvoldoende invulling te geven aan de life-cycle ‘voorzichtig’ en hem niet tijdig heeft gewaarschuwd de grote waardevermindering van het pensioenkapitaal.

 

De Geschillencommissie stelt vast dat de consument niet heeft gekozen voor vrij beleggen en daarmee het beleggingsbeleid geheel aan de verzekeraar heeft overgelaten. De commissie ziet echter geen reden op aan te nemen dat de verzekeraar niet in het belang van de consument heeft gehandeld. Uit de feiten en omstandigheden is niet gebleken dat de verzekeraar te risicovol heeft belegd of op een andere manier was tekort geschoten in de nakoming van zijn zorgplicht, in tegendeel. De verzekeraar is in het zicht van de pensioendatum juist ertoe is overgegaan het pensioenkapitaal minder risicovol te beleggen.

Bovendien heeft de verzekeraar uit coulance de helft van het waardeverlies gecompenseerd.

De waardedaling van het pensioenkapitaal vloeit voort uit de marktontwikkelingen. Dit risico, dat inherent is aan beschikbare premieregelingen op basis van beleggingen, kan zich ook in de maanden voorafgaand aan de pensioendatum manifesteren en valt niet binnen de invloedssfeer van verzekeraar. De vordering van de consument wordt afgewezen.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel