Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Kifid 2019-806: Klachten over expertisetapport aanrijding ongegrond

Een consument heeft een bromfietsverzekering bij Hema Financial Services B.V. (verder Hema). Op 18 juli 2016 is de consument met zijn bromfiets achterop een fietser gebotst. Hij heeft daarvan melding gemaakt bij Hema. Hema heeft een expert opdracht gegeven de toedracht van de botsing nader te onderzoeken. Daarop heeft de expert een rapport opgesteld, waarin ook een verklaring van de consument is opgenomen.

De consument heeft in juni 2018 kennis genomen van het op 31-10-2016 opgeleverde rapport, maar niet via Hema. Hij is het oneens met het rapport en klaagt dat:

  • Hij gedwongen was mee te werken aan het onderzoek van de expert
  • Het rapport niet ter inzage heeft gekregen, zodat correctie of blokkering onmogelijk was
  • Hij geen toestemming heeft gegeven om het rapport te gebruiken

De consument vordert dat Hema het rapport waarin zijn verklaring is opgenomen, vernietigt en een onkostenvergoeding van € 250 vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 1 november 2016.

 

De Geschillencommissie stelt vast dat:

  • Uit de verklaring blijkt dat deze in alle vrijheid afgelegd, zonder enige dwang is afgelegd
  • Hema niet verplicht is het rapport ter inzage te geven, tenzij Hema zich tegenover de consument op het rapport beroept, maar dat is niet het geval
  • Het rapport als zodanig geen persoonsgegeven is en noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen, zodat het mag worden gebruikt

Tot slot stelt de Geschillencommissie dat Hema de door de consument opgestelde afwijkende mening aan het dossier heeft toegevoegd, zodat de lezer van het rapport hiervan op de hoogte is en merkt op dat de Autoriteit persoonsgegevens op haar website aangeeft: “U kunt geen rectificatie vragen als u het niet eens bent met een professionele indruk, mening of conclusie. U kunt dan wel aan de organisatie vragen om in ieder geval uw schriftelijke mening aan uw dossier toe te voegen.” Hema is hier voldoende aan tegemoetgekomen. Alle vorderingen worden afgewezen.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships