Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Laatste actualiteiten uitfasering pensioen eigen beheer

Op 1 april 2017 is de ‘Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale maatregelen’ ingegaan. Nu de einddatum van de overgangstermijn, 1 juli 2017, met rasse schreden nadert, is het tijd om aandacht te geven aan de laatste actualiteiten.

 


 


Geen  verlenging overgangstermijn
MKB Belangen meldde onlangs dat één op de drie ondernemers met een pensioen in eigen beheer niet of niet voldoende bekend is met de uitfasering. De voorlichting uit de overheid en accountancy branche zou tekort zijn geschoten. MKB  Belangen roept staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes op om de overgangstermijn te verlengen. Naar aanleiding van dit artikel zijn Kamervragen gesteld, waarop de staatssecretaris heeft geantwoord dat er vanuit de overheid voldoende voorlichting en voorbereidingstijd is geboden. Hij ziet geen reden om de overgangstermijn te verlengen. 

Aangepast formulier Belastingdienst
Begin mei heeft de Belastingdienst het formulier aangepast waarop afkoop van het pensioen in eigen beheer of omzetting in een oudedagsverplichting (odv) moet worden gemeld. In eerste instantie werd op het formulier de commerciële en fiscale waarden gevraagd per 1 januari 2015, 31 december 2015 en per afkoop- of omzettingsdatum. De commerciële waarde hoeft nu alleen nog per afkoop- of omzettingsdatum te worden opgegeven. Zie de link naar het formulier bij dit artikel. 

Instemming (gewezen) partner bij afkoop of omzetting naar odv (Vraag & Antwoord 17-025)
Afkoop van het pensioen in eigen beheer of omzetting naar odv is alleen mogelijk als de (gewezen) partner daarmee instemt. De Belastingdienst beantwoordt in V&A 17-025 dat een instemmingsgerechtigde partner, volgens artikel 38n, vierde lid van de Wet op de Loonbelasting 1964, de (gewezen) echtgenoot of geregistreerde partner is, tenzij in geval van scheiding uit het scheidingsconvenant blijkt dat de partner aan het pensioen in eigen beheer geen rechten ontleent. 

Ook een niet geregistreerd (gewezen) partner kan een instemmingsgerechtigde partner zijn. Dat is alleen het geval als uit de pensioenovereenkomst blijkt dat deze partner pensioenrechten heeft/had. Dus als een partnerpensioen deel uit maakt van de pensioentoezegging in eigen beheer is de partner, ongeacht de burgerlijke staat, instemmingsplichtig. 

Bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) (Vraag & Antwoord 17-031)
Als een dga zijn pensioen in eigen beheer afkoopt, dient de BV de loonbelasting in te houden. In een aantal situaties is echter ook een werkgeversheffing (wg-heffing) of inkomensafhankelijke bijdrage (ia-bijdrage) voor de Zvw verschuldigd. Wanneer dit wel of niet het geval is, ziet u in onderstaande tabel. 

 

onder AOW-leeftijd

boven AOW-leeftijd

 

DGA niet SVW-verzekerd

DGA wel SVW-verzekerd

DGA niet SVW-verzekerd

DGA wel SVW-verzekerd

Loon + afkoop

Geen wg-heffing of ia-bijdrage

Wel wg-heffing

Wel ia-bijdrage

Geen ia-bijdrage

Geen loon, wel afkoop

Geen wg-heffing of ia-bijdrage

Geen ia-bijdrage

In de praktijk pakt dit vaak anders uit. Over de afkoopsom is geen “heffing” Zvw verschuldigd. In het handboek loonheffingen is weliswaar aangegeven dat de werkgeversheffing van toepassing is, maar omdat hieraan geen loontijdvak gekoppeld kan worden, kan hierover geen heffing plaatsvinden. Je kunt het vergelijken met vakantiegeld, dat ineens wordt uitgekeerd. Dat is ook een zogenaamde bijzondere beloning, waarover geen heffing Zvw  plaatsvindt.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships