Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Maatregelen om vertrouwen in de financiële markt te herstellen

De overheid probeert met wetgeving het vertrouwen in de financiële markten terug te winnen. Op het moment dat de kredietcrisis of bankencrisis uitbrak, bleek dat vooral banken teveel in eigenbelang hadden gehandeld. Het publieke belang en vertrouwen in de sector was hierdoor geschaad. Sinds het uitbreken van de crisis zijn er al diverse maatregelen genomen om het vertrouwen in de sector bij het publiek terug te winnen. In dit artikel behandelen we drie van dergelijke nieuwe maatregelen.

Bankierseed

De eerste maatregel, is een uitbreiding van de kring van medewerkers die verplicht de “bankierseed” moet afleggen.

Op 1 april 2015 zijn adviseurs en bemiddelaars verplicht om ook alle medewerkers met inhoudelijk klantcontact de eed of belofte (ook wel bekend als de bankierseed) af te laten leggen. De belangrijkste elementen van de wijzigingen in de regels zijn:

  • Niet alleen beleidsbepalers en toezichthouders (commissarissen), maar ook alle medewerkers met inhoudelijk klantcontact moeten de eed of belofte afleggen. Voor invloedrijke personen (net onder de beleidsbepalers) bij grotere financiële dienstverleners geldt dit ook.
  • De nieuwe regel sluit voor medewerkers met inhoudelijk klantcontact aan bij het vakbekwaamheidsbouwwerk: wie permanent actueel vakbekwaam moet zijn, moet ook de eed of belofte afleggen.

Adviseurs en bemiddelaars zijn zelf verantwoordelijk voor de aflegging en registratie van de afgelegde eed of belofte. Ook als de aflegging en registratie zijn uitbesteed aan een derde partij, blijft de financiële dienstverlener met de vergunning verantwoordelijk dat dit op een juiste manier gebeurt.

Nieuwe medewerkers hebben tot drie maanden na indiensttreding de tijd om de eed of belofte af te leggen. Voor medewerkers die vóór 1 april 2015 in dienst zijn getreden geldt dat zij uiterlijk op 31 maart 2016 de eed of belofte moeten hebben afgelegd.

Geschiktheid en Betrouwbaarheid

Op dit moment worden alleen beleidsbepalers (bestuurders) en medebeleidsbepalers (commissarissen) van banken getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid. Per 1 april 2015 worden meer medewerkers getoetst. Het gaat om medewerkers die:

  • werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een bank met zetel in Nederland,
  • een leidinggevende functie vervullen direct onder het echelon van de beleidsbepalers (het eerste echelon), en
  • verantwoordelijk zijn voor natuurlijke personen van wie de werkzaamheden het risicoprofiel van de onderneming wezenlijk kunnen beïnvloeden.

Banken moeten zelf toetsen of hun medewerkers betrouwbaar zijn. Bijvoorbeeld door na te gaan of ze nevenactiviteiten hebben, waardoor belangenverstrengeling kan ontstaan of doordat over hen bekend is of ze in het verleden betrokken zijn geweest bij bepaalde financiële misstappen.

Voor deze toetst geldt geen overgangsregeling voor bestaande medewerkers. Iedereen moet door de toets zijn gekomen vóór 1 april 2015.

Beperking beloningen

Er moet bij banken een beloningsbeleid zijn dat transparant is en voorkomt dat iemand excessief beloond kan worden. Op Europees niveau is al besloten de bankiersbonussen aan banden te leggen. In Nederland heeft Minister Dijsselbloem besloten de bonussen te maximeren op een nog lager niveau. De maximale bonus mag 20% zijn van het jaarsalaris. Bovendien moet een bonus niet meer gegarandeerd zijn, maar moet deze echt afhankelijk zijn van geleverde prestaties.

Alleen in bepaalde gevallen mag worden afgeweken van het bonusmaximum van 20%. In die gevallen geldt het Europese maximum van 100%.

Deze wet is op 7 februari 2015 in werking getreden.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships