Misverstanden uitfasering PEB rechtgezet

image_pdf

Op 19 mei jl. heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën een aantal vragen beantwoord inzake de inwerkingtreding van de Wet uitfasering PEB. Op 15 juni jl. heeft hij dit nog eens dunnetjes overgedaan naar aanleiding van gerezen misverstanden.

De beslissing om het PEB fiscaal gefaciliteerd af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting hoeft niet voor het einde van de coulanceperiode (1 juli 2017) te worden genomen. Hiervoor heeft de dga de tijd tot en met 31 december 2019.

Wat wel vóór 1 juli 2017 geregeld moet zijn is het stopzetten van de pensioenopbouw in eigen beheer, dat kan eenvoudig door het bijeenroepen van de algemene vergadering en middels een addendum worden geregeld. Ook het eventueel terughalen van een elders verzekerd kapitaal naar eigen beheer moet vóór 1 juli 2017 zijn geregeld. Hiervoor is een verzoek tot waardeoverdracht aan de verzekeraar voldoende.

Een uitbreiding van de coulanceperiode, ook op onderdelen, acht de staatssecretaris niet nodig.

Ten aanzien van de communicatie over de invoering van de Wet uitfasering PEB merkt hij op dat hieraan op uitgebreide schaal aandacht is besteed via themalezingen, publicaties op de website van de Belastingdienst, het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) en het ter beschikkingstellen van de Nieuwsbrief Loonheffingen, die aan alle dga’s, danwel hun fiscaal dienstverleners, waarin uitgebreid aandacht is besteed aan de uitfasering van PEB.

Desondanks is de belastingdienst gevraagd om op 15 juni 2017 nogmaals en via verschillende kanalen een herinnering aan de dga’s en hun dienstverleners te sturen, waarin tevens een dringend verzoek aan de gemachtigde dienstverleners is opgenomen deze informatie een-op-een aan de dga door te zetten.

Tot slot zij opgemerkt dat uitsluitend in de gevallen dat gekozen wordt voor afkoop of omzetting in een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting, gebruik gemaakt moet worden van het daarvoor ontwikkelde informatieformulier. Dit moet binnen 1 maand na de afkoop of omzetting volledig ingevuld en ondertekend aan de belastingdienst worden geretourneerd.

Tot 30 mei 2017 zijn in totaal 6705 informatieformulieren bij de belastingdienst ingediend.

 

 

 

 

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel