Nabestaandenpensioen 5 jaarsalarissen?

In de Volkskrant van 22 juli 2019 verscheen een bericht dat de partner van een overleden werknemer in de toekomst mogelijk vijf jaarsalarissen van het pensioenfonds tegemoet kan zien als nabestaandenuitkering. 

 

Hiermee zou het huidige in­gewikkelde systeem van nabestaandenpensioen komen te vervallen ten faveure van een uitkering ineens.

In het artikel wordt een beeld geschetst van een pensioenstelsel dat in de jaren vijftig van de vorige eeuw gestalte kreeg. Het gezin was de norm. Een huishouden bestond uit een (mannelijke) kostwinner, die was voorbestemd om veertig jaar fulltime in een vast dienstverband te werken en daar pensioen op te bouwen. De staat voorzag in een basisinkomen bij overlijden van de kostwinner via de Algemene Weduwen en Wezenwet (AWW). Het pensioenfonds vulde dit basisinkomen aan met een nabestaandenpensioen. 

 

Dit beeld bestaat echter allang niet meer. De arbeidsmobiliteit is sterk toegenomen. Mensen wisselen steeds vaker van baan. Dat impliceert ook verandering van pensioenregeling en pensioenuitvoerder. Ook de wijze waarop wordt gewerkt, is veranderd. Er wordt niet meer per definitie fulltime gewerkt. Periodes van korter, langer of helemaal niet werken wisselen elkaar af. Ook de persoon van kostwinner is niet meer dezelfde.

 

Last but not least zijn er nog de verschillende life events waarmee iedereen in meerdere of mindere mate te maken krijgt, zoals: samenwonen, trouwen, kinderen krijgen, scheiden, ontslag, ziekte, arbeidsongeschiktheid en overlijden.

 

Dit geheel kan grote gevolgen hebben voor het pensioen in het algemeen en het nabestaandenpensioen in het bijzonder.

 

Om te komen tot een modernisering en versimpeling van het systeem van het nabestaandenpensioen werken vakbeweging en werkgevers nu aan een plan om het nabestaandenpensioen vast te stellen op vijf jaarsalarissen.

 

In een reactie op het artikel in de Volkskrant ontkent de Vakcentrale voor Professionals (VCP) dat men van plan is het nabestaandenpensioen af te schaffen en te vervangen door een uitkering van 5 jaarsalarissen. Integendeel, de VCP is altijd een groot voorstander van een levenslang partnerpensioen op opbouwbasis geweest en dat is ook de optie waarop wordt ingezet.

 

Dat betekent echter niet dat ander varianten op voorhand worden afgewezen.

 

Een werkgroep binnen de Stichting van de Arbeid is bezig met het verkennen of en in hoeverre het nabestaandenpensioen meer geüniformeerd kan worden, zodat het beter kan aansluiten op de kennis en behoeften van de pensioendeelnemers. Vanuit de werkgevers is gevraagd de uitkering van 5 jaarsalarissen te verkennen. Maar er wordt gekeken naar meerdere mogelijke varianten om het nabestaandenpensioen anders in te richten.

 

Het uiteindelijke resultaat moet worden afgewacht. De verwachting is dat na de zomer de verschillende varianten in kaart gebracht zullen zijn.

 

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel