Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Negatieve marktrente en oprenting Oudedagsverplichting (ODV) in 2020

Op 17 oktober 2019 heeft het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) een tot en met november 2019 bijgewerkt overzicht van de u-rendementen en marktrenten gepubliceerd. Voor de oprenting van de ODV geldt de marktrente, zoals deze blijkt uit artikel 12.3a van het Uitvoeringsregeling Loonbelasting

2011.

Deze markt­rente is gelijk aan het rekenkundig gemiddelde van de door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek van het Verbond van Verzekeraars gepubliceerde u-rendementen van de maanden van het voorafgaande kalenderjaar, afgerond op 3 decimalen. Voor de jaren 2017 t/m 2019 gelden volgende marktrenten:

 

kalenderjaar

Markrente artikel 12.3a URLB

2017

0,059%

2018

0,060%

2019

0,269%

 

Zoals uit de berekening van het rekenkundig gemiddelde u-rendement over de jaren 2016 en 2017 blijkt, worden ook negatieve u-rendementen meegenomen.

 

Bestudering van het overzicht van de u-rendementen over 2019 leert dat de berekening van het rekenkundig gemiddelde u-rendement over 2019 naar alle waarschijnlijkheid volledig negatief zal zijn. Dit kan betekenen dat de ‘oprenting’ van de ODV in de uitstelfase in 2020 geen aftrekbare rentelast met zich meebrengt, maar een negatieve rentelast.

 

Op grond van V&A 17-027, dat volledig ingaat op de oprenting van de ODV in zowel de uitstel- als in de uitkeringsfase, vindt oprenting in de uitstelfase plaats op de omzettingsverjaardag, dan wel op de balansdatum einde boekjaar.

 

Als sprake is van oprenting op basis van de balansdatum einde boekjaar, en het boekjaar eindigt op 31 december zal over 2020 naar alle waarschijnlijkheid met een negatieve rente gerekend moeten worden, waardoor de ODV ultimo 2020 zou afnemen.

 

Als sprake is van oprenting op basis van de omzettingsverjaardag, dan wordt de ODV opgerent op basis van het gewogen gemiddelde van de makrenten voor 2019 (0,269%) en 2020 (negatief) op de omzettingsverjaardag.

 

In de uitkeringsfase zal in de regel altijd sprake zijn van een gewogen gemiddelde van de marktrenten uit 2019 en 2020.

 

Of er aanpassingen worden aangebracht als inderdaad met een negatieve marktrente moet worden gerekend, moet worden afgewacht. Vragen daarover zijn al aan het CAP voorgelegd.

 

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships