(Negatieve) rentevergoeding bij waardeoverdrachten in 2017?

 

 

Op grond van het Besluit Uitvoering Pensioenwet is de overdragende pensioenuitvoerder bij individuele waardeoverdrachten in het kader van wisseling van dienstverband rente verschuldigd aan de ontvangende pensioenuitvoerder. Deze rentevergoeding, die betrekking heeft op de periode tussen de overdrachtsdatum en de datum waarop de overdrachtswaarde daadwerkelijk wordt betaald, is gebaseerd op het u-rendement per 1 januari van het kalenderjaar. Maar wat nu als het u-rendement negatief is, zoals per 1 januari 2017 (-0,08%)?

De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben hierover overleg gevoerd met het ministerie van SZW. Aangezien in de wetgeving is opgenomen dat de overdragende pensioenuitvoerder rente is verschuldigd aan de ontvangende pensioenuitvoerder en niet andersom, heeft geresulteerd in het standpunt dat bij een negatieve rente gerekend moet worden met een rentepercentage van 0%.

Overigens geldt deze rentevergoeding alleen als sprake is van een waardeoverdracht vanuit een uitkeringsovereenkomst of een premieovereenkomst waarbij de premie direct is omgezet in een aanspraak op een uitkering.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel