Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Niet verzekerd

Werknemers met Duitse mini-jobs zijn niet verzekerd voor de Nederlandse sociale verzekeringen.

F. van den Berg, H.D. Giesen en C.E. Franzen zijn Nederlandse ingezetenen die als geringfügig Beschäftigte (een mini-job) in Duitsland hebben gewerkt. Artikel 13 EU Vo. 1408/71 wijst het Duitse socialezekerheidsstelsel aan als in beginsel exclusief op hen van toepassing.

Bij mini-jobs is men in Duitsland slechts verzekerd tegen arbeidsongevallen en niet voor kindergeld of ouderdomspensioenopbouw. De combinatie van grensoverschrijdende mini-job en exclusieve aanwijzing leidt dus tot verlies van AOW- en kinderbijslagrechten die niet verloren zouden zijn gegaan bij vergelijkbare binnenlandse arbeid of inactiviteit.

De prejudiciële vraag die de Hoge Raad ((2 februari 2018, nrs.16/03746 en 16/03747) aan het HvJ heeft gesteld is of deze Nederlandse uitsluiting van de verzekeringsplicht in strijd is met art. 45 en 48 VWEU. In dit verband wil de Hoge Raad ook weten of de mogelijkheid van een vrijwillige verzekering bij de beantwoording van deze vraag een rol speelt.

Het HvJ heeft het volgende voor recht verklaard: De art. 45 en 48 VWEU moeten aldus worden uitgelegd dat zij zich niet verzetten tegen een wettelijke regeling van een lidstaat volgens welke een migrerende werknemer die in deze lidstaat woont en op grond van artikel 13 EU Vo. 1408/71 is onderworpen aan de sociale zekerheidswetgeving van de werklidstaat, niet verzekerd is voor de volksverzekeringen van die woonlidstaat, ook al komt die werknemer volgens het recht van de werklidstaat niet in aanmerking voor een ouderdomspensioen of kinderbijslag.

Artikel 13 EU Vo. 1408/71 moet aldus worden uitgelegd dat het zich ertegen verzet dat een lidstaat waar een migrerende werknemer woont en die krachtens dat artikel niet bevoegd is, het recht op een ouderdomspensioen voor die migrerende werknemer afhankelijk stelt van een verzekeringsplicht en daarmee van verplichte premiebetaling (anders: conclusie A-G Sharpston).

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships