Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen per 1 augustus 2020

Sinds 1989 bestaat de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF). Sindsdien is de Gedragscode herhaaldelijk aangepast. De laatste wijziging was in augustus 2011. Precies negen jaar later, op 1 augustus 2020, wordt de GHF opnieuw aangepast. De nieuwe GHF bevat geen grote inhoudelijke veranderingen.

Oude GHF achterhaald door wet- en regelgeving

Sinds 1 januari 2013 is de Tijdelijke regeling hypothecair krediet (Trhk) van kracht. In deze wettelijke regeling is al bijzonder veel norm- en regelgeving opgenomen die geldt voor de maximale verstrekking van een hypothecair krediet. Daarnaast zijn er sinds de laatste GHF-wijziging in 2011 diverse wetswijzigingen geweest in de Wft en het BGfo, waardoor allerlei informatieverplichtingen of rekenvoorschriften ook een wettelijke basis hebben gekregen.

Tot slot heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) meerdere leidraden gepubliceerd, waarin is gecommuniceerd wat volgens hen een passend advies is op het gebied van hypothecaire kredieten.

Veel van de hierboven genoemde onderwerpen, zijn nog beschreven in de GHF-versie van 2011. Door de wijzigingen in bovenliggende wet- en regelgeving is de GHF voor een groot deel overbodig in deze oude vorm.

Geen inhoudelijke wijzigingen, behalve verwijderde tekst

Wat opvalt, is dat de nieuwe GHF nog niet eens half zoveel tekst bevat als de oude.

Heel veel (inmiddels) overbodige informatie is geschrapt. Ook de toelichting is aanmerkelijk korter.

Er wordt in de nieuwe GHF dan ook herhaaldelijk verwezen naar de Trhk.

Bijvoorbeeld regels over hoe de waarde van een onderpand kan worden vastgesteld, of waar een “hypotheekofferte” aan moet voldoen, staan tegenwoordig uitgewerkt in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo). Al die zaken zijn weggehaald uit de GHF.

De zaken die in de nieuwe GHF blijven staan, zijn vrijwel ongewijzigd.

Ook de toelichting op de nieuwe GHF is slechts gewijzigd in de zin dat er veel tekst is weggehaald. Sommige termen zijn aangepast (zo is ‘hypotheekbemiddelaar’ veranderd in ‘intermediair’) en zijn de kopjes opnieuw ingedeeld, waardoor het document eenvoudiger te lezen is.

Heeft de GHF nog wel toegevoegde waarde?

In deze update van de GHF is dus vooral erg veel tekst geschrapt. Waarom vervalt de GHF eigenlijk niet in zijn geheel, nu er al zoveel wet- en regelgeving is?

De reden is dat er enkele onderwerpen zijn die expliciet in de GHF staan en niet, of onvoldoende, in andere regelgeving is uitgewerkt. Die zijn dus nog wel degelijk van belang voor de praktijk van de hypotheekadviseur.

Denk daarbij onder meer aan de volgende onderwerpen (die dus niet of nauwelijks inhoudelijk gewijzigd zijn in de nieuwe GHF):

Maximaal 50% aflossingsvrij

Een hypothecair krediet mag maximaal 50% van de waarde van de woning aflossingsvrij verstrekt worden. Dat staat niet in (andere) wet- of regelgeving. Dit verandert niet, net zomin als de uitzonderingen op deze hoofdregel: bij oversluiten, wanneer er sprake is van vermogensonderpand of bij een lening die substantieel lager is dan de maximale LTI. In de toelichting op de nieuwe GHF zijn enkele nieuwe voorbeelden opgenomen.

Meenemen inkomen uit vermogen

In de Trhk (art. 2, lid 3, onder a) staat dat er rekening gehouden mag worden met inkomsten uit vrij besteedbaar vermogen. De GHF maximeert de inkomsten uit vermogen op 3% van dat vermogen, of een percentage dat gelijk is aan de hypotheekrente, indien dat lager is dan 3%. Ook dit is niet nieuw.

Rekening houden met lopende (consumptieve) kredieten

In de Trhk (art. 3, lid 12) staat slechts dat er rekening gehouden moet worden met ‘andere financiële verplichtingen’. In de GHF is nader uitgewerkt dat er voor een doorlopend krediet (DK) rekening gehouden moet worden met een correctie op de financieringslast van 2% van de kredietlimiet van dat DK, of ten minste de contractuele rente en aflossing. Voor een persoonlijke lening (PL) geldt dat de correctie even hoog is als de werkelijke lasten. In de toelichting is dit nu iets duidelijker weggeschreven.

Kosten voor extra of vervroegde aflossing

Op grond van de MCD-richtlijn zijn al regels gesteld aan de maximale vergoeding voor vervroegde aflossing (‘boeterente’), die de AFM in een leidraad heeft uitgewerkt. Toch voegt ook op dit punt de GHF nog iets toe, omdat daarin specifieker beschreven staat wanneer er helemaal géén boeterente in rekening gebracht wordt. Of wanneer deze verder gemaximeerd is tot 3% of 4 maanden rente (maar nooit meer dan het geleden financiële nadeel). Hierin zijn in de nieuwe versie enkele kleine wijzigingen aangebracht, vooral ter verduidelijking.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships