Nieuwe Handreiking inhaal/inkoop 11 april 2019

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft op 11 april 2019 een geactualiseerde Handreiking inhaal en inkoop van pensioen gepubliceerd.

Deze nieuwe handreiking vervangt de handreiking van 9 juli 2014, die op haar beurt de vervanger was van de op 29 mei 2007 voor het eerst gepubliceerde handreiking.

De verdere versobering van het Witteveenkader in 2014: pensioenrichtleeftijd naar 67 jaar, opbouw- en premiepercentages verlaagd; in 2015: invoering maximum pensioengevendloon, verdere verlaging opbouw- en premiepercentages en in 2018: pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar; heeft gevolgen voor de fiscale inhaalruimte.

 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige handreiking zijn:

  • Voor zover nodig is de handreiking aangepast aan gewijzigde fiscale wet- en regelgeving. Zo is na het invoeren van het maximum pensioengevendloon voor inhaal of inkoop van pensioen het maximum pensioengevend loon rekening houdend met de geldende minimale AOW-inbouw van het jaar van inhaal of inkoop van belang.
  • Voor de forfaitaire berekening van het pensioengevend loon voor verstreken dienstjaren wordt eveneens aangesloten bij het maximum pensioengevendloon artikel 10ba UBLB.
  • De verwijzingen naar de relevante beleidsbesluiten zijn geactualiseerd.
  • Zoals reeds vermeld, wordt voor de berekening van de inhaal- en inkoopruimte uitgegaan van de AOW-bedragen en het maximum pensioengevend loon zoals van toepassing in het jaar waarin de inhaal of inkoop plaatsvindt.
  • Voor de gevallen waarin de pensioenopbouw bij de huidige werkgever over de volledige diensttijd plaatsvindt op basis van een beschikbare-premieregeling en geen sprake is geweest van een inkomende waardeoverdracht, is een vereenvoudigde berekening van de inhaalruimte toegevoegd.
  • Voor het bepalen van de inhaal- of inkoopruimte wordt nu ook rekening gehouden met de opgebouwde aanspraken op nettopensioen of nettolijfrente.

 

 

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel