Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Novelle Wetsvoorstel uitfasering pensioen eigen beheer

De dga mag pensioen in eigen beheer, op de balans van zijn bv, opbouwen. Het Kabinet wil deze vorm van pensioenopbouw beëindigen. Daartoe is het wetsvoorstel ‘uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen’ ingediend (kamerstukken 34 555). Zie ook het eerdere bericht van 26 september 2016 (‘Belangrijkste onderwerpen uit Prinsjesdag bij pensioen’). 

De Tweede Kamer is op 17 november 2016 akkoord gegaan met het wetsvoorstel. Op 20 december 2016 zou de Eerste Kamer het wetsvoorstel behandelen. Te elfder ure verzocht staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, de Eerste Kamer echter om het voorstel aan te houden in verband met een fiscaaltechnische kwestie. Er zou een miljardenstrop aan gemiste belastinginkomsten kunnen ontstaan doordat het wetsvoorstel de mogelijkheid zou bieden om toekomstige indexaties in één keer in aftrek te nemen. 

Voordat de Eerste Kamer het wetsvoorstel zou behandelen, wilde Wiebes eerst onderzoek doen naar de kwestie en zo nodig aanpassingen voorstellen. 

Tijdpad behandeling Parlement
Inmiddels is het onderzoek klaar en heeft Wiebes op 23 januari 2017 bij de Tweede Kamer een novelle ingediend. Deze wordt op 9 februari 2017 behandeld. Wetsvoorstel en novelle zullen vervolgens naar verwachting uiterlijk 7 maar 2017 in de Eerste Kamer worden behandeld. 

De fiscaaltechnische kwestie
In veel (dga-) pensioenregelingen is een indexatiebepaling opgenomen. Die luidt meestal dat de pensioenen waardevast zullen worden gehouden op basis van het prijs- of loonindexcijfer. 

Bij de behandeling in de Eerste kamer bleek het onduidelijk hoe bij afkoop of omzetting in een oudedagsverplichting moet worden omgegaan met (voor)indexatie van premievrije pensioenregelingen. In zijn Memorie van Antwoord van 2 december 2016 geeft de staatssecretaris aan dat de lasten hiervan in één keer ten laste van het fiscale resultaat kunnen worden gebracht.  Met name bij omzetting naar de oudedagsverplichting zou volgens deskundigen hierdoor een miljardenstrop voor de schatkist kunnen ontstaan. 

De novelle
In de Memorie van Toelichting, bij de novelle, neemt hij zijn opmerking uit het Memorie van Antwoord terug dat de indexatielast in één keer ten laste van het resultaat kan worden genomen bij afkoop of omzetting in een oudedagsverplichting. Het oorspronkelijke wetsvoorstel voorzag door toevoeging van artikel 34e, derde lid Wet Vpb al dat afkoop of omzetting in oudedagsverplichting niet mag leiden tot een voor de bepaling van de winst in aanmerking te nemen voordeel. 

De wijzigingen
De staatssecretaris stelt vast dat bij afkoop of omzetting naar oudedagsverplichting een activapost van niet uitgevoerde indexaties zonder voordeel wegvalt. Dat zou niet gebeuren als een dga besluit om het pensioen premievrij in stand te houden. Degene die kiest voor afkoop of omzetting naar oudedagsverplichting wordt in de ogen van de staatssecretaris ‘te streng’  behandeld. Daarom wordt het wetsvoorstel, via de novelle, op dit punt als volgt aangepast:

  • Bij afkoop komt de activapost in één keer ten laste van de winst.
  • Bij omzetting in een oudedagsverplichting komt de activapost in gelijke delen ten laste van de winst. Een ‘deel’ is gelijk aan de totale activapost gedeeld door het aantal jaren tussen de leeftijd van de dga op het omzettingsmoment en diens 87-jarige leeftijd.
  • De tegemoetkoming geldt alleen voor gevallen waarin de actiefpost al voor Prinsjesdag 2016 in de aangifte voor de vennootschapsbelasting was opgenomen.

Verdere aanpassingen:

  • Als het opgebouwde pensioen in 2016 en 2017 gezamenlijk tenminste 150% hoger is dan het in 2015 opgebouwde pensioen, wordt verondersteld dat er is gespeculeerd op de afkoopfaciliteit. Voor dit deel geldt dan de afkoopsanctie, inclusief 20% revisierente.
  • De ingangsdatum zal de eerste dag van de maand na publicatie in het Staatsblad zijn. Naar verwachting is dit 1 april 2017. De ‘overige fiscale pensioenmaatregelen’ uit het wetsvoorstel zullen dan met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 ingaan. De termijn van drie maanden waarbinnen dga’s aan de nieuwe wet moeten voldoen gaan vanaf de nieuwe ingangsdatum tellen.
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships