Overkreditering door meetellen inkomen bejaarde ouders?

Rechtbank Midden-Nederland oordeelt of sprake is van overkreditering als bij de verstrekking gerekend is op het inkomen van inwonende bejaarde ouders

Een bank verstrekt een lening voor de aankoop van een bouwkavel en een woning. De Woning wordt bewoond door een volwassen kind en diens ouders. Op enig moment geeft het kind aan de rentelasten niet meer te kunnen betalen. De woning wordt met een restschuld verkocht. Het kind vindt dat de bank zich bij het verstrekken van de lening schuldig heeft gemaakt aan overkreditering. De rentelasten waren hoger dan ze kon dragen op basis van haar inkomen.

De bank geeft aan dat ze niet alleen gekeken heeft naar haar inkomen, maar ook naar dat van de inwonende ouders. Het kind vond dat dit niet mocht omdat haar vader al 81 en haar moeder 75 jaar oud was. Er is zo een reëel risico op overkreditering ontstaan, omdat hun inkomen na overlijden zou wegvallen en het niet meer mogelijk was om de hypotheeklasten te voldoen.

De rechtbank is het echter met de bank eens dat de betalingsproblemen eerder ontstaan zijn doordat het kind werkloos is geworden. Er is niet vastgesteld dat het inkomen van de ouders is weggevallen of gewijzigd. De rechtbank vindt niet dat de bank diens zorgplicht schendt als doordat de maandlasten alleen konden worden betaald als er geen life events zouden plaats vinden.

De zorgplicht van de bank houdt niet in dat de financiering alleen verschaft mag worden als de daaraan verbonden lasten ook kunnen worden betaald als het inkomen van één van de geldleners wegvalt.