Overschrijden KEW-vrijstelling leidt niet tot vermogensnadeel

Het Kifid heeft op 16 juli april 2019 (publicatie: 4 september 2019) uitspraak gedaan in hoeverre belanghebbende schade heeft geleden doordat de adviseur belanghebbende niet heeft geïnformeerd over het overschrijden van de KEW-vrijstelling.

Belanghebbende heeft in 2002 na advies voor aflossing van een hypothecaire geldlening twee spaarverzekeringen met een gezamenlijk eindkapitaal van € 402.000 afgesloten. In 2013 ontdekt belanghebbende dat het gezamenlijk eindkapitaal van de spaarverzekeringen de fiscale vrijstelling overschrijdt.

 

Belanghebbende vordert de fiscale naheffing over het rentedeel dat progressief belast zal worden in 2022. Volgens belanghebbende is de adviseur voor wat betreft de in acht te nemen zorgplicht toerekenbaar tekortgeschoten. Belanghebbende heeft zijn schade begroot op € 20.000.

 

Volgens het Kifid heeft de adviseur de zorgplicht geschonden door belanghebbende niet adequaat te informeren over het overschrijden van de fiscale vrijstelling. Nu de adviseur heeft nagelaten belanghebbende te wijzen op de eventuele consequenties van de geadviseerde spaarverzekeringen, dient de adviseur naar het oordeel van het Kifid de schade te vergoeden die belanghebbende door de zorgplichtschending heeft geleden.

 

De adviseur heeft gemotiveerd toegelicht dat belanghebbende een hoger bedrag aan totale nettolasten had moeten voldoen bij een andere dan de huidige constructie. Volgens de adviseur is belanghebbende derhalve niet nadelig geraakt in zijn vermogenspositie en heeft dan ook geen schade geleden. Het Kifid volgt deze stelling van de adviseur en wijst de vordering van belanghebbende af.