Pakket Belastingplan 2018 aangenomen door Eerste Kamer

image_pdf

Het wetsvoorstel ‘Overige fiscale maatregelen 2018’ (OFM 2018) maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2018 en bevat maatregelen ten behoeve van het noodzakelijke onderhoud van het fiscale stelsel en andere maatregelen die meer technisch van aard zijn of die geen of nauwelijks gevolgen hebben voor het budgettaire en koopkrachtbeeld voor 2018.

Meer specifiek ziet het wetsvoorstel op onder meer de codificatie van het verval van de tijdklemmen voor bepaalde Brede Herwaarderingskapitaalverzekeringen, namelijk voor die kapitaalverzekeringen die ingevolge onderdeel AL, lid 1, tweede volzin, Invoeringswet Wet IB 2001 op 31 december 2000 “op weg waren” naar de uitkeringsvrijstelling. Hiertoe wordt een nieuw zevende lid toegevoegd aan onderdeel AM van die invoeringswet.

Het voorstel (Kamerstukken I, 34 786, nr. A) is op 23 november 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. De plenaire behandeling van het pakket Belastingplan 2018 (waaronder het wetsvoorstel OFM 2018), gezamenlijk met de Algemene financiële beschouwingen, vond plaats op 12 december 2017.

Op 19 december 2017 is het wetsvoorstel ‘OFM 2018’ na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen door de Eerste Kamer. Klik voor meer informatie op: informatiepagina wetsvoorstel OFM 2018.

Erik van Toledo
Over Erik

Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep [...]

Bekijk profiel