Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Pensioenuitvoerder moet controleren op echtheid handtekening partner

Op 18 november 2014 heeft Gerechtshof Den Haag een tussenuitspraak gedaan over de zorgplicht die pensioenuitvoerders in acht moeten nemen bij de uitruil van partnerpensioen voor extra ouderdomspensioen. Op 26 juli 2016 komt het hof met de einduitspraak in deze zaak. Het hof oordeelt overeenkomstig het oordeel in de tussenuitspraak  dat de pensioenuitvoerder moet controleren en bewijzen dat de partner had ingestemd met de keuze door de deelnemer voor uitruil van het partnerpensioen in een hoger ouderdomspensioen.

De casus
Het ging in deze zaak om het volgende. X was gehuwd met echtgenoot Y, die deelnemer was in een pensioenregeling uitgevoerd door een verzekeringsmaatschappij. 

Op 24 mei 2006 heeft de verzekeraar de deelnemer per brief geïnformeerd over de mogelijkheid om het meeverzekerde partnerpensioen in te ruilen voor een 24% hoger ouderdomspensioen. Door middel van een formulier heeft de deelnemer Y op 4 juni 2006 van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Op 1 augustus 2006 is de deelnemer gepensioneerd en heeft hij het door de uitruil verhoogde ouderdomspensioen ontvangen, eerst van de verzekeringsmaatschappij en later van een Pensioenfonds waaraan de pensioenaanspraken waren overgedragen. 

Op 9 september 2009 is de deelnemer Y overleden en vordert X van de verzekeraar het haar toekomende partnerpensioen vanaf de datum van het overlijden van de deelnemer, vermeerderd met rente en kosten. X betwist de rechtsgeldigheid van de uitruil omdat zij niet op de hoogte was van de uitruil, laat staan daarmee heeft ingestemd.

Controle op de handtekening
In de tussenuitspraak werd de verzekeraar veroordeeld te bewijzen dat X had ingestemd met de uitruil. Hiertoe werd een handschriftdeskundige benoemd, die werd belast met het op echtheid controleren van de handtekening van X op het formulier van 4 juni 2006.

De handschriftdeskundige heeft vervolgens aangegeven dat de handtekening met hoge waarschijnlijkheid niet door X op het formulier van 4 juni 2006 is geplaatst. Partijen hebben dit oordeel niet bestreden.

Ondanks het feit dat de handtekening naar alle waarschijnlijkheid vals is, heeft de verzekeraar gesteld dat zij er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat X met de uitruil instemde. Volgens de verzekeraar lag het voor de hand dat de deelnemer bij zijn keuze voor de uitruil X daarbij had betrokken, dan wel X als echtgenote daarover had geïnformeerd. Bovendien gaf de verzekeraar aan dat de wetgever heel duidelijk heeft bepaald de pensioenuitvoerders de partners van deelnemers niet hoeven te informeren.

Conclusie
Alvorens aan een verzoek van de deelnemer of gewezen deelnemer tot uitruil gehoor te geven moet een pensioenuitvoerder zich ervan vergewissen dat de partner, ten behoeve van wie een aanspraak op partnerpensioen bestaat, daadwerkelijk bereid is om in te stemmen met die keuze.

 

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships