Premieplicht, ondanks (enige) onduidelijkheid over hoogte uitkering

X woont sinds 2002 in België. In dat jaar heeft hij voor zijn werkgever in Nederland en België gewerkt. Het heffingsrecht is voor 5% aan België toegekend. Bij zijn aangifte IB/PVV heeft X geopteerd voor binnenlandse belastingplicht. Hij is volgens de Nederlandse regelgeving en EU Verordening 883/2004 in Nederland verzekerd voor de AOW. X stelt echter dat hij niet premieplichtig is omdat hij onvoldoende zekerheid heeft over zijn uitkeringsrechten, hetgeen in strijd is met het rechtszekerheidsbeginsel volgens X. Hij verwijst ter onderbouwing van zijn standpunt naar Europese jurisprudentie. De Rechtbank verwerpt deze stelling. X heeft niet aannemelijk gemaakt dat er sprake is van een situatie die er zonder meer toe leidt dat sociale bijdragen worden betaald zonder dat er een prestatie tegenover staat. Dat nog niet duidelijk is hoe hoog de uitkeringen zullen worden, doet daaraan niets af. Ook het gegeven dat de SVB bij het verstrekken van een pensioenoverzicht algemene voorbehouden maakt, brengt niet met zich mee dat X een toekomstig recht op pensioen is ontnomen of is beperkt (Rechtbank Zeeland-West-Brabant 23 september 2016, 15/5282).

Ellen van Waaijen
Over Ellen

Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, [...]

Bekijk profiel