Premieplicht Rijnvarende

Een Rijnvarende is verplicht verzekerd voor de Nederlandse sociale verzekeringen. Zijn tot regularisatie is afgewezen. In casu is de redelijke termijn overschreden.

Rijnvarende X heeft de Nederlandse nationaliteit en woonde in 2007 in Nederland. Hij stond in dat jaar op de loonlijst van A, gevestigd te Luxemburg. De vraag is of X (ook) voor de periode 1 januari 2007 tot en met 9 augustus 2007 recht heeft op een vrijstelling van de heffing van premies volksverzekeringen. X stelt dat A gedurende het gehele jaar 2007 de exploitant van het schip was waarop hij werkzaam was en dat hij daarom in Luxemburg verzekerd en premieplichtig was voor de volksverzekeringen.

Hij maakt dit echter niet aannemelijk. Aangezien niet aannemelijk is geworden dat sprake was van een buiten Nederland gevestigde exploitant van het schip, oordeelt Rechtbank Zeeland-West-Brabant dat X in de periode 1 januari tot en met 9 augustus 2007 in Nederland verzekerd en premieplichtig was voor de volksverzekeringen. X heeft de Rechtbank verzocht om vast te stellen dat op grond van artikel 13 Rijnvarendenverdrag regularisatie dient plaats te vinden, om dubbele premieheffing te voorkomen. In de onderhavige zaak staat de aanslag nog niet onherroepelijk vast. Volgens de Rechtbank is het aan X om na afwikkeling van de fiscale procedure een verzoek tot regularisatie in te dienen. De beoordeling daarvan kan vervolgens worden getoetst door de Rechtbank en de Centrale Raad van Beroep.

Op zichzelf beschouwd, is een voldoende doeltreffende mogelijkheid voorhanden om uiteindelijk dubbele premieheffing te doen voorkomen. De Rechtbank oordeelt dat de redelijke termijn met 6 jaar en 9 maanden is overschreden. De instemming van X met een verlenging van de beslistermijn als bedoeld in artikel 7:10, lid 4, Awb is in dit geval niet aan te merken als een bijzondere omstandigheid die een langere behandelduur rechtvaardigt. De Belastingdienst wordt veroordeeld tot vergoeding van immateriële schade tot een bedrag van € 6.827, de minister voor Rechtsbescherming tot een bedrag van € 173.