Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Privacy Verzuimverzekeringen 2017

Het Verbond van Verzekeraars (Verbond) heeft samen met OVAL, de branchevereniging van arbodiensten en re-integratiebedrijven, een nieuwe handleiding opgesteld voor verzuimverzekeringen en WGA-ERD-verzekeringen.

Omdat deze handleiding ook voor de Wft adviseur Inkomen van belang is, is dit bericht daar ook gepubliceerd.De nieuwe handleiding
Verzekeraars, adviseurs en gevolmachtigden maar ook arbodiensten/bedrijfsartsen en reïntegratiebedrijven hebben te maken met privacygevoelige persoonsgegevens. De “Wet bescherming persoonsgegevens” en de “Gedragscode verwerking persoonsgegevens financiële instellingen” stellen regels over de verwerking daarvan. Alle betrokkenen hebben zich aan de regels te houden. Soms is dat niet mogelijk omdat verschillende wetten andere eisen stellen. 

De nieuwe handleiding geeft in 51 pagina’s weer welke regels in welke situaties gelden inzake  informatie-uitwisseling tussen de betrokken partijen. De tegenstrijdigheden tussen  de verschillende wetten wordt aangegeven;  het Verbond gaat deze tegenstrijdigheden in de nabije toekomst met de betrokken instanties bespreken. In de handleiding (zie externe link) komen de volgende onderwerpen aan de orde.

 • Soorten gegevens en door wie ze mogen worden verwerkt.
 • Wet- en regelgeving.
 • Rechten en plichten loondoorbetalingsperiode.
 • Rechten en plichten in de WIA.
 • Informatiestromen bij claimbeoordeling en re-integratie.
 • Betrokken partijen en hun rollen.

In hoofdstuk 8 is een lijst opgenomen met veel gestelde vragen en antwoorden. 

De hoofdregel voor alle regels is dat verwerking van gezondheidsgegevens verboden is. Er zijn echter drie uitzonderingen:

 1. Verwerking van persoonsgegevens door inkomensverzekeraars en/of financiële dienstverleners is noodzakelijk voor de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst.
 2. Gebruik en uitwisseling van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid.
 3. Gebruik is alleen toegestaan: 
  • Met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
  • Door betrokkene duidelijk openbaargemaakt.
  • Noodzakelijk in rechte.
  • Ter verdediging van de vitale belangen van de betrokkene of een derde en het vragen van uitdrukkelijke toestemming is onmogelijk.

 Gegevens die in het kader van een medisch onderzoek of een medische behandeling door een arts worden verwerkt, vallen onder categorie C (zie externe links). Deze gegevens mogen alleen door de arbodienst/bedrijfsarts of de medische adviseur worden verwerkt en ook dan nog niet onbeperkt. Het moet altijd gaan om noodzakelijke gegevens en na toestemming van de betrokkene. Denk aan

 • Diagnose en behandelgegevens.
 • Oorzaak en aard van de ziekte/aandoening.
 • Informatie waaruit de diagnose en/of de aard en oorzaak ven de ziekte/aandoening is af te leiden.
 • Inhoudelijke onderbouwing van interventies die nodig zijn voor het wegnemen of verminderen van de beperkingen dan wel voor het vinden van arbeid of het aanpassen van de arbeid.
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships