Rechtbank Den Haag: Geen heffingskorting volksverzekeringen voor werkneemster Europol

image_pdf

X was gedurende geheel 2012 inwoner van Nederland en werkzaam bij Europol. Haar salaris bedroeg € 41.392. Als werknemer van Europol is X met betrekking tot haar salaris vrijgesteld van Nederlandse belastingheffing. Zij is tevens niet-premieplichtig voor de volksverzekeringen. Voor het jaar 2012 heeft X aangifte IB/PVV gedaan naar een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 0 en een belastbaar inkomen uit sparen en beleggen van € 15.034. Bij Rechtbank Den Haag is aan de orde of het premiedeel van de heffingskortingen terecht niet in aanmerking is genomen door de Belastingdienst. Vervolgens is de vraag of de forfaitaire rendementsheffing van box 3 in strijd is met artikel 1 Eerste Protocol bij het EVRM (artikel 1 EP). De Rechtbank oordeelt getoetst moet worden of X recht heeft op uitbetaling van de heffingskortingen voor de volksverzekeringen indien zij premieplichtig zou zijn. Gelet op de achtergrond van de heffingskortingen moet daarbij volgens de Rechtbank het vrijgestelde salaris in aanmerking worden genomen. Nu X met haar salaris van € 41.392 de volledige heffingskorting reeds zou effectueren, bestaat naar het oordeel van de Rechtbank geen recht op uitbetaling van de heffingskortingen voor de volksverzekeringen. Voorts oordeelt de Rechtbank dat de forfaitaire rendementsheffing slechts dan in strijd is met artikel 1 EP indien zou komen vast te staan dat het destijds door de wetgever voor een lange reeks van jaren veronderstelde rendement van vier% voor particuliere beleggers niet meer haalbaar is en belastingplichtigen zouden worden geconfronteerd met een buitensporige last (zie ook. Hoge Raad 10 juni 2016). X heeft niet onderbouwd dat dit voor haar het geval is en wordt in het ongelijk gesteld.

Ellen van Waaijen
Over Ellen

Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, [...]

Bekijk profiel