Rechtbank stelt prejudiciële vragen aan de Hoge Raad over premieheffing zeevarende

image_pdf

X heeft de Letse nationaliteit en woonde in 2013 in Letland. Van 13 augustus 2013 tot en met 31 december 2013 was hij in dienstbetrekking bij een in Nederland gevestigde werkgever. De werkzaamheden vonden plaats op een zeeschip dat onder de vlag van de Bahama’s voer.
De vraag is of X van 13 augustus 2013 tot en met 31 december 2013 voor de Nederlandse volksverzekeringen premieplichtig was. De Belastingdienst heeft gesteld dat X op basis van  het arrest Aldewereld, HvJ 29 juni 1994, C-60/93, verzekerd is in Nederland. X stelt dat de restbepaling in artikel 11, lid 3, onderdeel e, EU Vo. 883/2004 de woonstaat aanwijst (Letland). De restbepaling ziet volgens X niet enkel op inactieven. De ‘Aldewereldleer’ is niet van toepassing, aangezien in het onderhavige geval geen sprake is van een positief wetsconflict noch van voorafgaande verzekeringsplicht in Nederland, aldus X. Voor de beantwoording van de vraag of X onder de EU Vo. 883/2004 premieplichtig is in Nederland, legt Rechtbank Zeeland-West-Brabant prejudiciële vragen voor aan de Hoge Raad.
De vraag naar de (mogelijke) betekenis van de restbepaling voor het geval van X, hangt mede af van hoe het arrest Kik (HvJ 19 maart 2015, C-266/13) in een zaak als de onderhavige en dus onder EU Vo. 883/2004 uitgelegd moet worden. Naast inhoudelijke redenen om prejudiciële vragen aan de Hoge Raad voor te leggen, is van belang dat de kwestie mogelijk een bredere betekenis heeft dan alleen voor gevallen die vergelijkbaar zijn met die van X. De kwestie raakt mogelijk ook de vraag of de ‘Aldewereldleer’ nog geldt onder EU Vo. 883/2004 en, samenhangend, de vraag naar de reikwijdte van de restbepaling.

Ellen van Waaijen
Over Ellen

Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, [...]

Bekijk profiel