Reikwijdte zorgplicht en schadevergoeding

De geschillencommissie van het Kifid heeft op 10 mei 2019 een uitspraak gedaan over een tweetal kwesties bij een beschikbare premieregeling op basis van beleggingen.  De uitspraak is op 17 mei jl. gepubliceerd.

De deelnemer voelde zich dubbel benadeeld omdat, ondanks een zeel laag risicoprofiel en een relatief korte looptijd tot pensionering, het pensioenkapitaal met meer dan 10% was gedaald en het pensioen op een lage rente moest worden berekend.

De verzekeraar gaf aan dat als gevolg van een stijging van de rentevoet het pensioenresultaat niet overeenkomstig met 10% was gedaald, maar met een veel lager percentage, zodat de deelnemer qua uitkering nauwelijks schade had geleden. De verzekeraar onderbouwde dit echter niet met een berekening.

Daarnaast had de deelnemer aangegeven in het kader van de flexibiliserinsgmogelijkheden gebruik te willen maken van de optie tot een ‘overbruggingspensioen’. De verzekeraar had in de verstrekte offerte, die ook nog eens te laat was, hieraan geen gehoor aan gegeven.

 

De geschillencommissie moest twee vragen beantwoorden:

  1. In hoeverre is de verzekeraar gehouden de daling van het beoogd pensioenkapitaal in de maanden voorafgaand aan haar pensioendatum te compenseren?
  2. Heeft de verzekeraar zijn zorgplicht geschonden door de deelnemer niet de mogelijkheid te bieden een overbruggingspensioen aan te kopen?

 

Volgens de geschillencommissie wordt ook in de maanden vlak vóór pensionering nog een vorm van beleggingsrisico gelopen, zelfs als het beleggingsrisico al is verlaagd. Dat is inherent aan een beschikbare premieregeling op basis van beleggingen. De commissie ziet dan ook geen grondslag voor een vergoeding.

 

Ten aanzien van het overbruggingspensioen (hoog/laag-constructie) komt de commissie tot de conclusie dat de verzekeraar weliswaar is tekortgeschoten in zijn zorgplicht, maar dat de deelnemer geen schade heeft geleden als gevolg van deze zorgplichtschending. Immers, de heeft zijn fout nadien onderkend en alsnog een overbruggingspensioen geoffreerd.

 

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel