Reikwijdte zorgplicht werkgever bij keuze werknemer vrijwillige pensioenregeling.

image_pdf

Op 27 maart 2017 oordeelde de Rechtbank Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2017:2068) dat de zorgplicht van de werkgever niet zo ver gaat dat deze informatie dient te verschaffen over de individuele gevolgen van de door de werknemer gemaakte keuzes met betrekking tot zijn pensioen. In de aan de Rechtbank voorgelegde kwestie ging het om het volgende.

Per 1 januari 2013 is een werknemer in dienst getreden en uit dien hoofde kan hij deelnemen aan de collectieve pensioenregeling van de werkgever, welke is ondergebracht bij Zwitserleven. De pensioenregeling kent een aantal verplichte onderdelen en een aantal vrijwillige onderdelen, waaronder partnerpensioen en nabestaandenoverbruggingspensioen. Iedere werknemer dient op het daarvoor bestemde keuzeformulier eventuele deelname aan de vrijwillige pensioenregeling aan te geven.

De werknemer heeft op 2 januari 2013 zijn keuzeformulier ingevuld, welk formulier door zijn partner is medeondertekend. Op basis hiervan heeft de werkgever geregistreerd dat de werknemer géén gebruik wilde maken van de vrijwillige pensioenregelingen.

De werknemer komt te overlijden en zijn partner vordert alsnog een partnerpensioen en nabestaandenoverbruggingspensioen nu zij door de intensieve zorg die haar zoon nodig heeft niet in staat is om veel te werken. Zij stelt dat de werkgever zich niet heeft gedragen als een goed werkgever in de zin van artikel 7:611 BW door de werknemer niet in te lichten over de gevolgen van de gemaakte keuze.

De werkgever stelt dat zij aan de werknemer vóór zijn indiensttreding zeven informatiebronnen heeft verstrekt (de arbeidsovereenkomst, een begeleidende brief bij de arbeidsovereenkomst, een “Personal Benefits” folder, de “Tele2 Pensioenregeling in het kort”, een e-mail bericht met informatie over de pensioenregeling en daarbij twee bijlagen, de premiecalculator en een keuzeformulier) met informatie over de pensioenregeling en de pensioenkeuzes. Verder is de werknemer ná indiensttreding ook nog uitgenodigd om een pensioenbijeenkomst bij te wonen, met informatie over de pensioenregeling. Daarnaast heeft Zwitserleven aan de man een ‘startbrief’ gezonden met daarin de relevante informatie over de pensioenregeling. Uiteraard is hier ook aandacht geschonken aan de vrijwillige pensioenregeling.

De werkgever acht het van belang dat zowel tijdens de informatiebijeenkomst als tijdens het dienstverband de keuze ten aanzien van de vrijwillige pensioenregeling door de werknemer kon worden gewijzigd.

Volgens de Rechtbank valt niet in te zien dat deze bronnen gelet op de tekst of op de volgorde van de daarin besproken onderwerpen misleidend, onduidelijk of tegenstrijdig zijn. Er is steeds in heldere bewoordingen gewezen op het feit dat de pensioenregeling bestaat uit een verplicht gedeelte en een vrijwillig gedeelte en dat alleen het vrijwillige gedeelte betrekking heeft op het partnerpensioen en het nabestaandenoverbruggingspensioen. Uit het overlegde keuzeformulier volgt volgens de Rechtbank dat de werknemer en zijn partner een expliciete keuze hebben gemaakt én hebben afgezien van deelname aan de vrijwillige pensioenregeling. De omstandigheid dat de partner het formulier heeft ondertekend zonder dat de werknemer zou zijn ingelicht over de gevolgen van deze keuze, maakt dit volgens de Rechtbank niet anders. Dit geldt ook voor het feit dat de werknemer genoemde pensioenbijeenkomst niet heeft bijgewoond. De Rechtbank oordeelt dat de zorgplicht van een goed werkgever in het kader van de aangeboden pensioenregeling niet zo ver voert dat zij werknemers actief voor de individuele (in dit geval zeer schrijnende) gevolgen van keuzes meer informatie dient aan te bieden dan in onderhavige kwestie is gedaan. De individuele thuissituatie van de werknemer doet hier niets aan af. De vorderingen worden dan ook afgewezen.

Conclusie
Uit het bovenstaande volgt dat de werknemer niet langer als de ‘zwakkere’ partij wordt aangemerkt en derhalve minder bescherming benodigd. De werknemer heeft een eigen verantwoordelijkheid en tevens een informatieplicht om inzichtelijk te krijgen wat de gevolgen van de te maken keuzes, welke de reikwijdte van de zorgplicht van de werkgever doet afnemen.

Mirjam Koenes
Over Mirjam

[...]

Bekijk profiel