Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Samenvoeging financiering WGA-vast en WGA-flex per 2017

De Wet Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) regelt onder andere dat werkgevers financieel verantwoordelijk zijn voor WGA-uitkeringen van ex-werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan. Voor dit risico betalen de werkgevers een WGA-flexpremie aan de Belastingdienst. Het was de bedoeling om deze premie per 2016 te laten vervallen. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit moment met een jaar uitgesteld.

Werkgevers zijn financieel verantwoordelijk voor de eerste 10 jaren van de WGA-uitkering van hun (ex)-werknemer. Voor het WGA-risico van hun werknemers kunnen werkgevers een WGA-gedifferentieerde premie betalen aan de Belastingdienst, of WGA-eigenrisicodrager worden. In het laatste geval sluit de werkgever een WGA-eigenrisicodragersverzekering af. Er was tot 2014 een uitzondering voor de financiële verantwoordelijkheid. De WGA-schade werd niet op de werkgever verhaald, als de werknemer die uit de dienstbetrekking waaruit de WGA-uitkering ontstond, recht had op ziekengeld. Een werknemer die ziek uit dienst gaat en vervolgens een Ziektewetuitkering ontvangt, vormde daardoor geen WGA-risico voor de werkgever. Met de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters is een einde gekomen aan deze uitzondering.

Sinds 2014 betalen werkgevers voor instroom van hun flexwerknemers in de WGA een publieke flexpremie. De vormgeving van de premievaststelling is afhankelijk van de loonsom van de werkgever: kleine werkgevers betalen een sectorpremie, grote werkgevers een individueel gedifferentieerde premie en middelgrote werkgevers een combinatie van beide. Het voornemen was om vanaf 2016 de WGA-risico’s van vaste en flexibele arbeidskrachten via één premie te financieren. Werkgevers zouden vanaf dat moment een keuze moeten maken voor publieke of private verzekering voor hun volledige WGA-risico.

Op 20 februari 2015 heeft Minister Asscher van SZ&W de Tweede Kamer een brief gestuurd over de samenvoeging van WGA-vast en WGA-flex. In deze brief meldt de minister dat verzekeraars nog niet toe zijn aan de samenvoeging en dat deze een jaar wordt uitgesteld naar 1 januari 2017. Dit extra jaar stelt verzekeraars in staat zich goed voor te bereiden op de nieuwe WGA-flexmarkt. Deze voorbereiding bestaat uit het calculeren van een risicodekkende premie en het verbreden van de re-integratieactiviteiten voor de nieuwe doelgroep.

Werkgevers betalen ook in 2016 nog een publieke WGA-flexpremie en hoeven pas voor 2017 een keuze te maken over publieke of private verzekering voor hun volledige WGA-risico.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships