Schadevergoedingsplicht ouders

Rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat ouders schadeplichtig zijn vanwege onbehoorlijk bewind over het vermogen van de kinderen.

Ouders voeren het bewind over het vermogen van minderjarige kinderen. Dat gaat gelukkig vaak goed, maar niet altijd. In een uitspraak van Rechtbank Midden-Nederland zijn er gelden onttrokken van de spaarrekeningen van de kinderen en ook niet alle gelden die namens de kinderen zijn ontvangen voor diens werk als artiest zijn doorgestort. De ouders stellen dat hiermee de kosten van de kinderen zijn betaald en ook dat het inkomen van beide ouders niet toereikend was. Het ging dan ook onder andere om bijdragen in de kosten van de huishouding naar draagkracht. De rechtbank wijst erop dat er sprake is van een netto-gezinsinkomen waar normaal gesproken een gezin van twee kinderen onderhouden kan worden als men niet al te luxe leeft. Voor de beschikking over geld van de kinderen is een machtiging nodig van de kantonrechter. Als het inkomen te laag is, dan moeten de ouders hun eigen inkomen verhogen op een machtiging vragen.

De conclusie is dan ook dat sprake is geweest van onbehoorlijk bewind over het vermogen en dus schadeplichtigheid. De schade is gelijk aan de onttrokken bedragen verminderd met de vruchten van het vermogen, omdat de ouders het wettelijk vruchtgenot hebben.  Beide ouders zijn aansprakelijk voor het tekort, ook de ouder die in een traditionele rolverdeling zich niet met geldzaken bemoeide. Dit zou alleen anders zijn als sprake zou zijn van bovenmatige privébestedingen door diegene die zich met de geldzaken bezighield. De kinderen vorderen niets terug van de moeder die zich niet met de financiën bemoeide. De ouders zijn niet hoofdelijk aansprakelijk zodat de vader voor de helft van de schade aansprakelijk is.  Dat er veel geld en tijd aan de carrière van de kinderen is besteed, levert geen tegenvordering op. Ouders hebben de plicht om te investeren in de opleiding en ontwikkelingskansen van hun kinderen zonder vergoedingsrecht.