Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Stand van zaken wijziging Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Op 2 oktober 2018 heeft minister Koolmees van SZW de Tweede Kamer geïnformeerd over een aantal pensioenonderwerpen. Een van die onderwerpen is de stand van zaken betreffende de wijziging van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WVPS).

De minister geeft aan dat op dit moment hard wordt gewerkt aan de uitwerking van de voorgestelde wijzigingen. Door middel van intensief overleg met pensioenkoepels Pensioenfederatie en Verbond van Verzekeraars is waardevolle informatie opgehaald en worden oplossingen bedacht voor ingewikkelde situaties. Daarnaast wordt gesproken met het Actuarieel Genootschap (AG), met vertegenwoordigers van beroepsgroepen die betrokken zijn bij scheidingen (advocaten, mediators en notarissen) en is kennis genomen van de position papers van experts.

Op basis van deze informatie wordt getracht zo veel mogelijk specifieke situaties, die door de

voorgestelde wijzigingen worden geraakt, in kaart te brengen.

Daarbij is ook gekeken naar het verband tussen de concept wetgeving WVPS en de initiatiefwetgeving rondom alimentatie.

 

Als conversie de standaard wordt en de alimentatieplichtige na de scheiding overlijdt, vervalt niet alleen de alimentatie, maar ontstaat ook geen recht op bijzonder partnerpensioen.  Dit gaat immers op in de conversie en resulteert in een eigen aanspraak op ouderdomspensioen voor de ex-partner.

De ex-partner heeft mogelijk andere inkomensbronnen, zoals recht op een Anw-uitkering. Daarnaast voorzien bijna alle pensioenregelingen in een wezenpensioen, dat bij een scheiding in beginsel niet wordt aangetast. Tot slot bestaat de mogelijkheid het geconverteerde pensioen te vervroegen. Zeker bij een groot leeftijdsverschil tussen de ex-partners kan dat een oplossing zijn.

Het Actuarieel Genootschap verwacht dat een substantiële inkomensachteruitgang als gevolg van het wegvallen van alimentatie én het ontbreken van een bijzonder partnerpensioen zich maar in een zeer beperkt aantal gevallen zal voordoen.  

Voor deze specifieke situaties is de minister bereid de huidige verevening als afwijkingsmogelijkheid in stand te houden.

 

Opmerkelijk is dat de positie van de pensioenopbouwende werknemer niet of nauwelijks aan bod komt. Als conversie de standaard wordt, impliceert dit dat een veel hogere waarde aan de ex-partner wordt toegekend, dan die de pensioenopbouwende werknemer overhoudt. Ook als uitsluitend het tijdens het huwelijk opgebouwde bijzonder partnerpensioen in de conversie wordt betrokken. Bovendien is conversie onomkeerbaar. Overlijdt de ex-partner vóór de pensioenopbouwende werknemer, dan krijgt deze zijn geconverteerde ouderdomspensioen niet terug, terwijl dat nu wel het geval is.

 

Tot slot zij opgemerkt dat standaard conversie ook gevolgen kan hebben voor het pensioen van de DGA in eigen beheer. Bij conversie onder de huidige wetgeving wordt het voorwaardelijk ouderdomspensioen en bijzonder partnerpensioen omgezet in een eigen recht op ouderdomspensioen ten behoeve van de ex-partner van de DGA. Aangezien het voorwaardelijke ouderdomspensioen afhankelijk is van het in leven zijn van de zowel de DGA als de ex-partner, is de waarde van dit voorwaardelijke ouderdomspensioen lager dan de waarde van het ouderdomspensioen dat uitsluitend afhankelijk is van het leven van de DGA. Bij conversie krijgt de DGA dan extra ouderdomspensioen ter grootte van het verschil in waarde. Of dit extraatje ook onder de nieuwe wetgeving van toepassing is, moet worden afgewacht. Er is dan waarschijnlijk geen sprake meer van een voorwaardelijk ouderdomspensioen, met als gevolg dat de ex-partner (voor wat betreft het ouderdomspensioen) een hogere waarde meekrijgt dan nu het geval is.  

 

Naar verwachting worden de wijzigingen eind dit jaar ter consultatie aangeboden, waarna het wetsvoorstel medio 2019 bij de Tweede Kamer kan worden ingediend. Boogde ingangsdatum is 1 januari 2020.

 

 

 

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships