Stemmingsuitslagen pensioenmoties bekend

Op 8 september jl. vond de stemming plaats over onderstaande, op 3 september jl. ingediende moties over aanvullende pensioenen. Hierna treft u een overzicht van de stemmingsuitslagen aan.  

Motie 32043-540 (Van Brenk 50PLUS): Verzoek tot schorsing van de uitwerking van het pensioenakkoord totdat de garantie bestaat dat het nieuwe pensioenstelsel eenvoudiger en transparanter is.

Verworpen: 49 Voor

Motie 32043-541 (Van Brenk 50PLUS): Verzoek tot staking van de uitwerking van het pensioenakkoord totdat de garantie bestaat dat de overheadkosten (organisatie, externe inhuur en beleggingskosten) aantoonbaar lager zijn.

Verworpen: 49 Voor

Motie 32043-542 (Van Brenk 50PLUS): Verzoek tot schorsing van de uitwerking van het pensioenakkoord totdat de garantie bestaat dat deelnemers, ongeacht hun leeftijd, krijgen waar ze recht op hebben. Deze motie is ingediend mede als gevolg van het gegeven dat pensioenaanspraken van gepensioneerden niet herberekend konden worden.

Verworpen: 45 Voor

Motie 32043-543 (Smeulders GroenLinks en Van Weyenberg D66): Verzoek om aanvullende maatregelen als blijkt dat de diversiteitsdoelstellingen, op grond waarvan meer vrouwen en meer jongeren (40-minners) zitting hebben in pensioenfondsbesturen, onvoldoende worden gerealiseerd.

Verworpen: 72 Voor

Motie 32043-544 (Van Dijk SP): Verzoek tot aanpassing van de rekenregels voor pensioenfondsen, zodat indexatie van pensioenen op korte termijn mogelijk wordt.

Motie 32043-545 (De Jong PVV): Verzoek om niet alleen de pensioenkortingen voor 2021 te schrappen, maar ook eventuele toekomstige onnodige pensioenkortingen die het gevolg zijn van de door de Europese Centrale Bank (ECB) kunstmatig vastgestelde zeer lage rente.

Verworpen: 45 Voor

Motie 32043-546 (De Jong PVV): Verzoek om behoud van het huidige pensioenstelsel en een wijziging van de huidige rekenrente is een reële rekenrente die meer in overeenstemming is met de rendementen van pensioenfondsen, zodat kortingen worden voorkomen en indexaties weer mogelijk worden.

Verworpen: 45 Voor