Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Stimulering werknemers met arbeidsbeperking aan te nemen

Sinds 18 november 2016 is voor werkgevers, die een werknemer met een arbeidsbeperking aannemen,  het werkgeversrisico van loondoorbetaling bij ziekte afgedekt met een no-riskpolis van onbepaalde tijd. De al op 1 januari 2016 doorgevoerde wetswijziging inzake de mobiliteitsbonus voor de gehele doelgroep van de banenafspraak blijft van toepassing.

Verder heeft het UWV een  online personeelsbank geopend met de gegevens van al bijna 60 duizend werkzoekenden met een arbeidsbeperking, waardoor het voor werkgevers nog makkelijker wordt gemaakt om met  mensen met een arbeidshandicap in contact te komen teneinde ze in dienst te nemen.

De op 1 januari 2016 in werking getreden “Wet harmonisatie instrumenten bevordering arbeidsdeelname arbeidsbeperkten” (Wet HIBAA) heeft tot doel om de Wet Banenafspraak en Quotumregeling te ondersteunen. De wet wijzigt de Participatiewet, de Ziektewet, de WIA en de Wet financiering sociale verzekeringen om het voor werkgevers makkelijker en aantrekkelijker te maken om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. De wet voorziet in een tweetal instrumenten:

Mobiliteitsbonus:
Per 1 januari 2016 is er één premiekorting voor de doelgroep Banenafspraak. De hoogte bedraagt € 2.000 euro per jaar,  voor de duur van maximaal drie jaar.

No-risk polis:
Per 1 januari 2016 is wettelijk geregeld dat het UWV de no-risk polis uitvoert voor de doelgroep Banenafspraak en mensen met de voorziening Beschut Werk.

Mobiliteitsbonus
Vóór de wetswijziging op 1 januari 2016 konden werkgevers een korting van maximaal € 7.000 op hun werkgeverslasten krijgen als zij een oudere werknemer met een uitkering en/of een Wajonger, al dan niet met loondispensatie, in dienst namen voor 36 uur per week. Door de Wet Harmonisatie IBAA is per 1 januari 2016 de doelgroep van Wajongers verbreed tot de gehele doelgroep Banenafspraak. Omdat deze wijziging budgetneutraal moest worden uitgevoerd, is de bonus voor werknemers uit de doelgroep Banenafspraak aanzienlijk verlaagd. Het bedrag van de mobiliteitsbonus voor de doelgroep Banenafspraak bedraagt nu € 2.000 per jaar. De mobiliteitsbonus voor oudere werknemers met een uitkering blijft € 7.000; dit geldt ook voor een arbeidsgehandicapte werknemer met een WIA-uitkering.

No-Risk polis
De wettelijke regeling per 1 januari 2016 voor de No-risk polis was 5 jaar geldig, tot en met 2020. Sinds 18 november 2016 is dat gewijzigd. De No-risk polis, die het werkgeversrisico van loondoorbetaling bij ziekte afdekt, is voortaan voor onbepaalde tijd geldig voor de doelgroep Banenafspraak. Daardoor zijn werkgevers die iemand met een arbeidsbeperking aannemen, er tot in lengte van jaren van verzekerd dat zij financieel niet opdraaien voor ziekte van deze werknemer.

Om werkgevers sneller en eenvoudig in contact te brengen met personen met een arbeidsbeperking, heeft het UWV vervolgens een online personeelsbank, genaamd ”Kandidatenverkenner banenafspraak”, geopend. Het is een hulpmiddel waarmee de werkgever  naar kandidaten kan zoeken die onder de banenafspraak vallen en contact met kandidaten kan opnemen via het werkgeversservicepunt. De verkenner geeft daarbij inzicht in de kenmerken van de kandidaten zoals:

  • het opleidingsniveau;
  • het aantal uur dat een kandidaat wil werken;
  • in welke mate ze beschikbaar zijn voor werk;
  • de reisafstand voor de kandidaat.
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships