Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Subsidieregeling projecten Duurzame Inzetbaarheid arbeid

Binnen het kader van Duurzame Inzetbaarheid is leeftijdsbewust personeelsbeleid de weg naar het verkrijgen en behouden van gezond, gemotiveerd, competent en productief personeel. Om bedrijven te stimuleren daartoe plannen te ontwikkelen en projecten uit te voeren, stelt de overheid een subsidieregeling ter beschikking. Per 5 september 2016 is daarvoor, door het opnemen van een nieuw aanvraagtijdvak, de Subsidieregeling ESF 2014-2020 gewijzigd.

Criteria
Om voor subsidie in aanmerking te komen moet het project aan de volgende criteria voldoen

1. Bevordering van duurzame inzetbaarheid van werkenden door:

 • het verkrijgen van advies met een implementatieplan; of
 • het verkrijgen van begeleiding bij de implementatie van een advies, waaronder het aanpassen van de organisatie van het werk.

2.     Een project dient daarbij gericht te zijn op:

 • het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
 • het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
 • het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
 • het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Overige specifieke eisen
Er kan per aanvrager slechts één subsidieaanvraag worden ingediend die voorts aan de volgende specifieke eisen moet voldoen:

 • Het project dient relevant te zijn voor de aanvrager.
 • De aanvrager heeft aantoonbaar tenminste twee werknemers in dienst.
 • De kosten worden gemaakt in de periode van 12 maanden, ingegaan op de dag na dagtekening van het besluit (29 augustus 2016).
 • De aanvraag is voorzien van een projectbeschrijving, die bestaat uit een probleemanalyse, de concretisering van activiteiten die worden opgevoerd, het beoogde resultaat en de wijze waarop medewerkers worden betrokken bij het project.
 • De werknemers zijn/worden aantoonbaar geïnformeerd over en betrokken bij de planvorming, implementatie en evaluatie van het project.
 • De aanvrager moet bij het indienen van de subsidieaanvraag en de uitvoering van het project worden een  begeleid door:
  • een adviseur investeringsprioriteit B (overleggen van 3 referenties) of
  • een O&O-fonds of
  • een Arbo-deskundige of
  • een bedrijfsarts.

Uitsluitingen
Er wordt geen subsidie verleend voor projecten die bedoeld zijn voor:

 • procesverbetering, met uitzondering van de activiteiten zoals voornoemd;
 • scholing;
 • technische innovatie. 

Hoogte van de subsidie
In de periode van 14 november 2016 tot en met vrijdag 25 november 2016 kan men per project, dat op ten minste € 12.000 aan subsidiabele kosten dient te zijn begroot, tot maximaal 50% van de projectkosten een subsidie van maximaal € 10.000 aanvragen. Het verkrijgen van een voorschot (50%) op het uiteindelijke subsidiebedrag is mogelijk als:

 • de subsidieontvanger dit heeft verzocht;
 • een voortgangsrapportage is ontvangen en beoordeeld; en
 • uit de beoordeling van de voortgangsrapportage blijkt dat de gerapporteerde kosten zijn gespecificeerd en financieel en inhoudelijk voldoende zijn onderbouwd. 
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships