Tijdklemmen KEW etc. vervallen per 1-4-2017

Op 8 februari 2017 heeft de staatssecretaris van Financiën een brief laten uitgaan naar de Eerste Kamer en de Tweede Kamer over de gedane toezeggingen inzake en de impact van het vervallen van de tijdklemmen voor kapitaalproducten (KEW, SEW, BEW en Brede Herwaarderingskapitaalverzekeringen).

In de brief wordt aangegeven dat de staatssecretaris voornemens is een koninklijk besluit uit te vaardigen waarmee de maatregelen uit het op het wetsvoorstel ‘Overige fiscale maatregelen 2017’ ingediende amendement (TK 34.553, nr. 15) in werking zullen treden met ingang van 1 april 2017. Oftewel, als de Tweede Kamer geen bezwaar hiertegen heeft, dan zullen de tijdklemmen van 15 en 20 jaar voor de KEW, de SEW en het BEW met ingang van die datum voor alle situaties komen te vervallen.

Of het verstandig is vroegtijdig af te kopen, is van geheel andere orde. Voordat wordt besloten tot vroegtijdige afkoop is het zaak dat men zich goed laat adviseren hierover.

Als gevolg van het in werking laten treden van het amendement, worden de tijdklemmen voor Brede Herwaarderingskapitaalverzekeringen weer onverkort van toepassing. Vooruitlopend op wetgeving op dit punt, zullen – middels een beleidsbesluit – met ingang van 1 april 2017 ook de tijdklemmen voor dergelijke verzekeringen komen te vervallen. De staatssecretaris heeft aangegeven bij voortijdige afkoop voor dergelijke polissen geen aflossingseis meer te zullen stellen.

Ten slotte is door de staatssecretaris aangegeven bepaalde gevallen waarin premievrijmaking is toegepast of een verkorte premieduur geldt, te zullen ontzien via een beleidsbesluit.

Erik van Toledo
Over Erik

Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep [...]

Bekijk profiel