Uitkeringen uit arbeidsongeschiktheidsverzekering behoren tot box 1-inkomen

Dit bericht betreft een samenvatting van een hofuitspraak.

Op 19 april 2019 heeft het Gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan (BK 18/00826) in een zaak waarbij ingeschil was of de uitkeringen uit een periodiek uitkerende arbeidsongeschiktheidsverzekering terecht tot het belastbare inkomen uit werk en woning in box 1 zijn gerekend. Daarbij ging het om het volgende.

 

X heeft in 2003 een zogenoemde Woonlasten Opvang Polis (een arbeidsongeschiktheidsverzekering) gesloten. Vanaf februari 2011 ontvangt X maandelijks een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid. Het hof leidt uit de polis en de polisvoorwaarden af dat een periodieke uitkering is verzekerd. De op de polis gehanteerde clausule komt qua formulering overeen met de tekst van clausule A zoals beschreven in paragraaf 3.2.2 van het lijfrentebesluit van 13 juni 2012, BLKB2012/283M.

 

Dat de polis en de bijbehorende polisvoorwaarden niet uitdrukkelijk vermelden dat de premie aftrekbaar en de uitkering belast is, maakt niet dat de verzekering moet worden aangemerkt als een kapitaalverzekering. Dat X destijds beoogde en veronderstelde een kapitaalverzekering af te sluiten, is een aangelegenheid tussen hem en de verzekeringsmaatschappij (dan wel de tussenpersoon). Hier staat de inspecteur buiten.

 

Op grond van artikel 3.100, lid 1, onderdeel b, en artikel 3.124, lid 1, onderdeel c Wet IB 2001 zijn de uitkeringen terecht tot het box 1-inkomen gerekend. Dat de premies voor de verzekering niet in de aangiften IB/PVV in aftrek zijn gebracht maakt dit niet anders. Sinds de inwerkingtreding van Belastingplan 2009 op 1 januari 2009 geldt immers dat een verzekeringsproduct waarvoor op basis van de vormgeving recht op premieaftrek bestaat, geheel tot het box 1-inkomen behoort. De voordien bestaande keuze om de uitkering (deels) in box 3 te laten vallen door de premies (gedeeltelijk) niet in aftrek te brengen, is daarmee vervallen.

 

Rechtbank Den Haag verklaarde het beroep van X ongegrond. Het hof heeft de uitspraak van de rechtbank bevestigd. De uitspraak is op 7 mei 2019 gepubliceerd.

Erik van Toledo
Over Erik

Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep [...]

Bekijk profiel