Uitlooprisico Anw-hiaatverzekering

Gerechtshof Den Haag oordeelt of een verzekeraar nog het uitlooprisico draagt op een beëindigde Anw-hiaatverzekering.

Een werkgever heeft voor diens werknemers een collectieve Anw-hiaatverzekering afgesloten. Die overeenkomst eindigt nadat een werknemer ziek was geworden, maar voor diens overlijden.

Het gerechtshof moet de vraag beantwoorden hoe de regeling van het uitlooprisico in de uitvoeringsovereenkomst moet worden uitgelegd. Daarin staat onder meer dat de verzekeringen niet eindigen waarvoor voltooiing van de ingegane wachttijd (de 104 weken loondoorbetalingsplicht bij ziekte) premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid zal worden verleend. Het gerechtshof vindt dat die situatie van toepassing is, maar dat nu de vraag is of er dekking zou moeten zijn als de werknemer al voor het einde van de wachttijd is overleden en daarom de wachttijd niet is volgemaakt. Het gerechtshof vindt van niet.

Het ligt niet voor de hand om de vraag of een verzekering doorloopt op enig moment afhankelijk te maken van de op dat moment nog toekomstige en dus onzekere omstandigheden. Dat is nog minder het geval als het gezondheidsrisico als is ingetreden. Het gerechtshof vindt dat een ongerijmde uitleg. Het kan niet zo zijn dat personen die bij het eindigen van de uitvoeringsovereenkomst al wel arbeidsongeschikt zijn wel dekking hebben en personen die tijdens de wachttijd overlijden aan de ziekte waardoor ze voor het werk zijn uitgevallen niet.

Onderlinge afspraken van verzekeraars hierover zijn niet kenbaar voor de werkgever (waarschijnlijk wordt hier gedoeld op het Convenant over dekking van arbeidsongeschiktheidspensioen).

De rechter vind dat, in dit geval, het verzekeraar niet vrijstaat om zelf de rechtsgevolgen van bepaalde feiten in haar polisvoorwaarden. Bovendien blijkt het ontbreken van dekking ook onvoldoende uit de voorwaarden.

Een stevige uitspraak van het Gerechtshof met ook best wel wat doelredeneren om tot een dekking te komen. De impact kan echter groot zijn. Enerzijds is het een oplossing voor een ook in de praktijk al gesignaleerd dekkingsprobleem en anderzijds betekent het ook dat het Gerechtshof wel erg op de stoel van verzekeraars is gaan zitten. Er is in ieder geval werk aan de winkel voor de verzekeraars voor hun voorwaarden en convenanten over dit onderwerp.