Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Veranderingen Depositogarantiestelsel

Het Depositogarantiestelsel (DGS) is sinds 2007 opgenomen in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Al decennia daarvoor bestond de Collectieve Garantieregeling. Toch is het DGS aan veranderingen onderhevig sinds 2007. Bovendien krijgt De Nederlandsche Bank (DNB) als uitvoerder van het DGS nog regelmatig vragen over wat wel en niet onder het DGS valt. Onlangs heeft DNB daar een lijst over gepubliceerd. 

Hoogte dekking DGS sinds 2007
Toen het DGS in 2007 in de Wft werd opgenomen, was de dekking bij het faillissement van een bank nog maximaal € 38.000: 100% van de eerste € 20.000 en 90% over de volgende € 20.000. Tijdens de kredietcrisis werd een bankfaillissement ineens een veel realistischer scenario dan verwacht. Om te voorkomen dat consumenten massaal hun bankrekeningen zouden leeghalen, is het garantiekapitaal tijdelijk verhoogd naar € 100.000 per persoon.

Deze tijdelijke verhoging is echter vorig jaar permanent geworden. Bovendien geldt deze garantiegrens inmiddels voor alle leden van de EU. 

Wel of geen dekking?
Het doel van het DGS is om spaarders te ontzien in geval van een faillissement van een bank. Toen de DSB failliet in 2009 ging, claimden benadeelde consumenten niet alleen hun spaarsaldo, maar ook hun achtergestelde leningen aan DSB. In eerste instantie weigerde DNB deze achtergestelde leningen te vergoeden, maar het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) oordeelde in een procedure in 2011 anders: de overeenkomst van deze achtergestelde leningen was van dien aard, dat deze ook onder het DGS vielen.

Sindsdien zijn er meerdere discussies geweest over de dekking van het DGS. Om het overzichtelijk te maken, heeft DNB in augustus van 2016 een lijst gepubliceerd waarin is aangegeven wat wel en niet onder het DGS valt. Een link naar deze lijst vindt u in de externe links. 

Europese Richtlijn sinds 2015
De Nederlandse regering was er al sinds 2011 voorstander van om de wijze van financiering van het DGS te veranderen. Tot en met 2015 was de procedure bij faillissement van een bank als volgt:

Allereerst werd het faillissement vastgesteld door DNB. Vervolgens had DNB een korte periode om vast te stellen welke saldi voor vergoeding in aanmerking kwamen. Deze saldi werden vervolgens door DNB uitgekeerd aan de belanghebbenden. Het totaal van het uitgekeerde bedrag moest vervolgens door alle andere aangesloten banken worden vergoed aan DNB.

Deze financiering achteraf heet een ex post-financiering. Aan deze werkwijze kleven risico’s: als één bank omvalt, heeft dat als risico dat de andere banken in de financiële problemen komen, omdat ze de banksaldi van die failliete bank moeten betalen (tot € 100.000 per persoon). Dat zou kunnen leiden tot een domino-effect. Daarom wilde Nederland een systeem invoeren van financiering vooraf: een ex ante-systeem. Zo zou er een buffer ontstaan, van waaruit de tegoeden kunnen worden betaald.

 Andere Europese landen hadden een zelfde plan van de ex ante-financiering van het DGS. Het is uiteindelijk vastgelegd in een Europese Richtlijn, die in Nederland op 26 november 2015 is geïmplementeerd. Het is voor aangesloten banken ondoenlijk om in één keer het hele benodigde bedrag af te storten. Daarom duurt het tot 2024 voordat het DGS-fonds voldoende gevuld zal zijn om de kosten van een eventueel faillissement van een bank uit te kunnen voldoen.

Sinds eind 2015 dragen banken een premie af die in het DGS-fonds wordt gestort. In 2024 moet dan 0,8% van het totale gegarandeerde bedrag in het fonds zitten. De inschatting is dat dit voldoende is om een eerste klap op te vangen. Met de invoering van de Europese Richtlijn, zijn er nog drie andere zaken aangepast:

  • Er geldt een aanvullende tijdelijke garantie voor deposito’s die direct verband houden met de aan- of verkoop van een woning. Deze deposito’s hebben gedurende drie maanden na storting een dekking van 500.000 euro bovenop de reguliere dekking van 100.000 euro;
  • De uitkeringstermijn wordt in stapjes verkort naar zeven werkdagen in 2024. Nu is de uitkeringstermijn nog 20 werkdagen;
  • Naast privépersonen worden ook de deposito’s van grootzakelijke depositohouders, bestuurders en aandeelhouders gegarandeerd.
Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships