Verbond van Verzekeraars en Variabele pensioenen

Het Verbond van Verzekeraars heeft op 10 april 2019 een position paper over de toekomst van de Wet verbeterde premieregeling (Wvp) gepubliceerd.

Daarin wordt aangegeven dat verzekeraars de informatieverstrekking met betrekking tot het variabel pensioen verder willen uniformeren om ervoor te zorgen dat flexibele pensioenen eenvoudiger toegankelijk en beter vergelijkbaar worden voor grotere groepen deelnemers.

 

Sinds 1 september 2016 is het op grond van de Wvp mogelijk om ook na pensioendatum te blijven doorbeleggen, in plaats van het aankopen van een vaste pensioenuitkering. Slechts een klein deel van de deelnemers die sindsdien met pensioen zijn gegaan hebben hiervan gebruik gemaakt. Het overgrote deel van de deelnemers kiest bij pensionering voor een vaste uitkering.

 

De Toezichthouders, DNB en AFM hebben bij verzekeraars de verwachte marktontwikkeling van vaste en variabele pensioenuitkeringen in kaart gebracht en daarbij geconstateerd op basis van de ruimte die de wet biedt een divers en voor de deelnemers minder goed te vergelijken productaanbod is ontstaan. Er zijn verschillende mogelijkheden om een variabele uitkering vorm te geven voor wat betreft beleggingsrisico, langlevenrisico, kosten, spreiding van resultaten en de vooraf ingerekende vaste daling.

 

Aangezien het Verbond bij de keuze voor een vast of een variabel pensioen belang hecht aan goed vergelijkbare informatie, wil het hiervoor gestandaardiseerde vragenlijsten en informatietools ontwikkelen. Temeer daar meer deelnemers hun keuze zonder hulp van een adviseur willen bepalen. 

 

De keuze tussen een vaste of variabele uitkering is in beginsel definitief. Aangezien de keuze voor een variabel pensioen meer onzekerheid geeft, kan dit ofschoon het een passende keuze zou zijn, deelnemers afschrikken om voor een variabele uitkering te kiezen.  Anderzijds is het mogelijk dat de omstandigheden van de deelnemer dusdanig veranderen, dat een ander pensioenproduct of -variant met juist minder risico toch beter past. Voor dergelijke gevallen zou het wettelijk kader de mogelijkheid om (met de nodige nader te formuleren waarborgen en zorgvuldige procesafspraken) eenmalig te switchen moeten bieden, zodat van een variabele uitkering naar een vaste uitkering kan worden overgestapt.