Verdragsrechtelijke gevolgen uitfasering pensioen in eigen beheer

Op 21 december 2017 heeft de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën van België een circulaire uitgebracht waarin de fiscale gevolgen voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer voor DGA’s die in België wonen worden beschreven. Aangezien die circulaire niet op alle punten duidelijkheid verschafte, in het bijzonder voor wat betreft de omzetting van de pensioenverplichting in een ODV, heeft de FOD op 18 oktober 2019 een nieuwe Circulaire gepubliceerd.
Zoals bekend hebben DGA’s vanaf 1 april 2017 tot 1 januari 2020 de keuze gekregen het uiterlijk tot 1 juli 2017 in eigen beheer opgebouwde pensioen af te kopen of om te zetten in ...