Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Verdragsrechtelijke gevolgen uitfasering pensioen in eigen beheer

Op 21 december 2017 heeft de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën van België een circulaire uitgebracht waarin de fiscale gevolgen voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer voor DGA’s die in België wonen worden beschreven. Aangezien die circulaire niet op alle punten duidelijkheid verschafte, in het bijzonder voor wat betreft de omzetting van de pensioenverplichting in een ODV, heeft de FOD op 18 oktober 2019 een nieuwe Circulaire gepubliceerd.

Zoals bekend hebben DGA’s vanaf 1 april 2017 tot 1 januari 2020 de keuze gekregen het uiterlijk tot 1 juli 2017 in eigen beheer opgebouwde pensioen af te kopen of om te zetten in een Oudedagsverplichting (ODV). Wordt van deze keuze geen gebruik gemaakt dan blijft het pensioen premievrij in eigen beheer.

 

Wordt het pensioen afgekocht dan wordt een korting verleend op de van toepassing zijnde grondslag van 34,5% in 2017; 25% in 2018 en 19,5% in 2019.

 

Woont de DGA in België, dan is op de uitfasering van het pensioen in eigen beheer het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen van toepassing, in het bijzonder artikel 18 van dat Verdrag. 

 

Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen:

 

  • Nog niet ingegane pensioenen
  • Ingegane pensioenen

Afkoop nog niet ingegane pensioenen

Als het pensioen nog niet is ingegaan en vervolgens wordt afgekocht, wordt de heffingsbevoegdheid op grond van artikel 18, § 3 en 4 van het Verdrag steeds aan Nederland toebedeeld, mits de afkoopsom in Nederland effectief wordt belast. De afkoopkorting die in het kader van de uitfasering van pensioen in eigen beheer wordt verleend, wordt door België niet als effectief belast beschouwd. Het bedrag van de korting is hierdoor in België niet vrijgesteld.

Afkoop ingegane pensioenen

Voor reeds ingegane pensioenen is in artikel 18, § 1 van het Verdrag bepaald dat de heffingsbevoegdheid in principe aan het woonland, België, toekomt. Artikel 18, § 2 van het Verdrag bepaalt echter dat onder de voorwaarde dat de afkoopwaarde meer dan

€ 25.000 bedraagt en de afkoop in België niet progressief belast wordt, ook Nederland tot belastingheffing kan overgaan. Maar ook al zou de heffingsbevoegdheid aan Nederland toekomen, dan wordt ook hier de afkoopkorting niet als niet effectief belast beschouwd, zodat het bedrag van de korting in België niet is vrijgesteld.

Omzetting in Oudedagsverplichting (ODV)

In de circulaire van 21 december 2017 was bepaald dat de verdragsrechtelijke en de internrechtelijke behandeling van een omzetting in een ODV in een later addendum verder besproken zouden worden. Welnu, dit onderdeel is in de nieuwe circulaire van 18 oktober 2019 geregeld.

 

De omzetting van de pensioenverplichting in een ODV als zodanig heeft geen fiscale gevolgen omdat er geen grensoverschrijdend inkomen wordt uitgekeerd. Wordt de ODV echter omgezet in een lijfrente of afgekocht met gebruikmaking van de afkoopkorting, dan ligt dit anders.

Omzetting ODV in een lijfrente

Bij de omzetting in een erkend lijfrenteproduct zijn de bepalingen van artikel 18, § 1 en § 2 van toepassing. Echter voor zover de heffingsbevoegdheid in dit geval aan Nederland toekomt, zal België hier geen vrijstelling verlenen, aangezien het inkomen in Nederland niet effectief belast werd.

 

De uitkeringen uit het lijfrenteproduct vallen onder het toepassingsgebied van artikel 18 van het verdrag. Dat betekent dat ingeval de uitkeringen meer dan € 25.000 per jaar bedragen, de heffingsbevoegdheid aan Nederland toekomt en België deze inkomsten zal vrijstellen met progressievoorbehoud, voor zover deze inkomsten effectief in Nederland belast worden. Ingeval de uitkeringen € 25.000 of lager zijn dan komt de heffingsbevoegdheid over deze inkomsten volledig aan België toe.

 

Wordt de ODV niet omgezet in een lijfrenteproduct en komen de ODV-termijn regulier tot uitkering, dan zijn die ODV-termijnen net als pensioenuitkeringen in het woonland België belast overeenkomstig artikel 18, § 1 van het Verdrag.

Bevriezing

Tot slot zij opgemerkt dat bij bevriezing van de pensioenen in eigen beheer in beginsel niets gebeurt. De pensioenen zullen t.z.t. periodiek worden uitgekeerd.  Verdragsrechtelijk zullen deze pensioenuitkeringen in woonland België belast zijn op grond van artikel 18, § 1 van het Verdrag.

 

Voor de internrechtelijke behandeling in België zij verwezen naar de Circulaire.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships