Verval bij testament toegekend vruchtgebruik

Rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat een bij testament aan langstlevende partner toegekend vruchtgebruik over gehele nalatenschap niet kan vervallen.

Na een overlijden wordt krijgt de langstlevende partner een levenslang vruchtgebruik op de nalatenschap waaronder een woning. De woning wordt verkocht met instemming van de vruchtgebruikster en de erfgenamen. De verkoopopbrengst wordt na aflossing van de schulden in depot gezet bij de notaris. Een erfgenaam, voorheen blooteigenaar van de woning, vordert dat de verkoopopbrengst wordt verdeeld en hij diens aandeel krijgt. De erfgenaam wijst op betalingen en onttrekkingen die zijn gedaan door de vruchtgebruiker en aan leningen die door de vruchtgebruiker via een BV die onderdeel was van de erfenis zijn verstrekt aan een zoon. Daarmee is als vruchtgebruiker in strijd met het testament gehandeld. De angst bestaat dat de verkoopopbrengst van de woning ook verteerd gaat worden. Het is dan in strijd met redelijkheid en billijkheid dat de vruchtgebruiker de verkoopopbrengst van de woning nog onder zich houdt. De vruchtgebruiker wijst erop dat de onttrekkingen nabestaandenpensioenbetalingen waren en de lening gedaan is als bestuurder van de BV waartoe de bevoegdheid er was. De rechtbank wijst er op dat de wetgeving ruimte laat voor een vordering dat het beheer over de onder vruchtgebruik staande goederen wordt overgedragen of dat het vruchtgebruik onder bewind gesteld wordt. Nu wordt echter verdeling gevorderd. Dat is een feitelijke beëindiging van het vruchtgebruik en daar biedt de wet geen mogelijkheid toe, ook niet op grond van redelijkheid en billijkheid. Zonde natuurlijk, met een juiste begeleiding had wel het doel eventueel bereikt kunnen worden.