Verzekeringsplicht bemanningslid binnenvaartschip

X heeft de Nederlandse nationaliteit en woonde in 2013 in Nederland. Van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 was hij werkzaam aan boord van diverse binnenvaartschepen. In 2013 was hij in dienstbetrekking bij een in Cyprus gevestigd bedrijf. De vraag is of X voor  2013 in aanmerking komt voor een vrijstelling premies volksverzekeringen. Rechtbank Den Haag oordeelt dat X in Nederland premieplichtig is. Voor het jaar 2013 komt bindende kracht toe aan de A1-verklaring die door de SVB is afgegeven, waarin staat dat X in 2013 verzekerd is voor de Nederlandse sociale verzekeringen. Dat de A1-verklaring niet onherroepelijk vast staat, is niet relevant. De Rechtbank oordeelt verder dat ook andere instanties in Nederland, waaronder de Belastingdienst, gebonden zijn aan de A1-verklaring. De Belastingdienst heeft terecht geen vrijstelling van premies volksverzekeringen verleend. Voorts speelt nog de vraag of X op basis van het vertrouwensbeginsel de niet ingehouden loonheffingen toch kan verrekenen (zie HR 22 juli 1981, nr. 81/9784). De Rechtbank oordeelt van niet. De Rechtbank leidt uit hetgeen X heeft aangevoerd af dat werd voorzien dat hij in Nederland belastingplichtig zou zijn voor de inkomstenbelasting. Daarom is tussen X en zijn werkgever afgesproken dat hij een nettoloon zou ontvangen en dat later, na ontvangst van een aanslag, aan X de verschuldigde inkomstenbelasting zou worden vergoed. X wist of had redelijkerwijs kunnen weten dat op zijn loon geen Nederlandse loonheffing zou worden ingehouden.

Ellen van Waaijen
Over Ellen

Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, [...]

Bekijk profiel