Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht 2020

Al jaren bestaat onenigheid tussen verzekeraars en hun gevolmachtigden wie eigenaar van de data is. Met ‘data’ worden de gegevens bedoeld waarover de gevolmachtigde in het kader van de uitbestedingsrelatie beschikt.

Voor de verzekeraars zijn de data van belang om hun portefeuille te beschermen, zodat de gevolmachtigde de portefeuille niet zonder meer kan overdragen aan een andere risicodrager.

Voor de gevolmachtigde is het belangrijk zijn in vele jaren opgebouwde portefeuille, eigenlijk het hart van zijn bedrijf, te beschermen.

Met de komst van de Voorbeeldovereenkomst Samenwerking Volmacht 2020 komt er een duidelijke regeling voor wie in welke situatie eigenaar is van de data.

Nieuwe VSV

Het Verbond van Verzekeraars (Verbond) en de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) stellen sinds 2005 een Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht (VSV) op. De VSV is niet bindend en het staat partijen vrij om in overleg tussen verzekeraar en gevolmachtigde van de VSV af te wijken. Uiteindelijk is alleen de overeenkomst die gesloten wordt tussen de verzekeraar en de gevolmachtigde bindend. Partijen streven ernaar om in 2021 een minder juridische VSV te presenteren, die gemakkelijker is uit te leggen. Hieronder vermelden wij de belangrijkste wijzigingen. Het door de partijen gepubliceerde volledige wijzigingsoverzicht is te raadplegen via de externe links.

Delen van data

Er is een nieuwe regeling over het gebruik maken van de gegevens waarover de gevolmachtigde in het kader van de uitbestedingsrelatie beschikt. Hoofdregel blijft dat de gevolmachtigde de gegevens alleen mag gebruiken voor de uitvoering van de aan hem uitbestede werkzaamheden. Dit geldt niet voor niet-commerciële doeleinden en analyses en het gebruik in vergelijkingstools.

Nieuw zijn een aantal uitzonderingssituaties waarin de gevolmachtigde de gegevens wel met anderen mag delen:

  • Als de verzekeraar zijn polisvoorwaarden/tarieven aanpast mag de gevolmachtigde op verzoek van de bemiddelaar de data gebruiken om bij een andere volmachtgever offertes te vragen en het risico onder te brengen
  • Als de verzekeraar bepaalde doelgroepen/risico’s niet meer wil verzekeren heeft de gevolmachtigde het recht om de gegevens van de betreffende verzekeringen en een door de gevolmachtigde te bepalen aantal andere bij de maatschappij in volmacht gesloten verzekeringen, met een premieomvang die gelijk is aan die van de niet meer te verzekeren risico’s, te delen met een beoogde opvolgende volmachtgever
  • Als de gevolmachtigde een door hemzelf ontwikkeld product onder wil brengen bij een andere volmachtgever, mag hij de data van dat product met die andere volmachtgever delen
  • De gevolmachtigde mag gegevens delen met een nieuwe toetredende pooldeelnemer
  • De gevolmachtigde mag data delen als de volmachtgever de beloning over een periode van drie jaar met meer dan 10% verlaagt. De data mogen dan worden gedeeld met een beoogde nieuwe volmachtgever voor de betreffende portefeuille

Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen

De gevolmachtigde en de verzekeraar zijn verplicht zich bij deze stichting aan te sluiten.
Voor de leden van de NVGA bestond deze verplichting al.

Beheer van de portefeuille

Na de beëindiging van de volmacht op grond van dwingende redenen, zoals een aanwijzing van DNB, wordt de portefeuille beheerd door degene die de portefeuille heeft opgezegd.

Als de samenwerkingsovereenkomst wegens niet dringende reden wordt beëindigd door de verzekeraar mag de gevolmachtigde de gegevens delen met de beoogde opvolgende verzekeraar en de verzekeringen vervolgens oversluiten.

Als de gevolmachtigde de samenwerkingsovereenkomst wegens niet dringende redenen opzegt, draagt de gevolmachtigde het beheer van de portefeuille over aan de verzekeraar of de door haar aangewezen derde.

Informeren verzekerde

De gevolmachtigde die gebruik maakt van zijn recht de verzekering in een van de hierboven genoemde gevallen over te dragen, informeert de verzekeringnemer over het feit dat een andere risicodrager de verzekeringen voortzet en onder welke voorwaarden. De verzekeringen mogen uitsluitend met instemming van de verzekeringnemer aan een beoogde andere volmachtgever worden overgedragen. Op deze situatie is de circulaire (tussentijds) overvoeren en oversluiten van posten van de NVGA van toepassing.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships