Voorbeeld verzekerd kapitaal inclusief winstbijschrijving

image_pdf

Voor kapitaalovereenkomsten zijn grenzen gesteld aan de hoogte van het te verzekeren kapitaal. Uitgangspunt is dat voor de berekening van het benodigde kapitaal uitgegaan moet worden van niet geïndexeerde pensioenuitkeringen. Voor de bepaling van de hoogte van het kapitaal wordt rekening gehouden met een tarief op basis van een nettorendement na pensioeningangsdatum van ten minste 4%. Met andere woorden, de fictieve pensioenuitkering wordt contant gemaakt op basis van een rekenrente van 4% naar de pensioendatum. Vervolgens dient rekening gehouden te worden met de bijgeschreven winstdeling. Immers winstbijschrijving verhoogt het verzekerde kapitaal. Tot op zekere hoogte is dit toegestaan, maar wordt het kapitaal inclusief de winstbijschrijving te hoog, dan kan dit ertoe leiden dat een premie moet worden verlaagd, desnoods tot nihil.

Zolang het verzekerd kapitaal inclusief winstbijschrijving niet uitstijgt boven het kapitaal dat nodig is voor een fiscaal maximaal geïndexeerd pensioen, zijn geen aanvullende maatregelen nodig. Hierbij mag gerekend worden met een marktrente van maximaal 6% en een indexatie van maximaal 3%, zodat de effectieve rekenrente 3% bedraagt. Hiertoe zullen partijen het kapitaal jaarlijks moeten toetsen. Als uit de jaarlijkse berekening blijkt dat het kapitaal inclusief de reeds bijgeschreven winstdeling hoger is dan overeenstemt met de berekende koopsom, moeten partijen het verzekerde kapitaal verlagen.

In Vraag & Antwoord 08-016 d.d. 171115 wordt hiervan een concreet voorbeeld gegeven.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel