Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Vragen en antwoorden rond uitfasering pensioen dga

Op 1 (en 6) april 2017 heeft de Belastingdienst een reeks vragen beantwoord rond de invoering van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen. Hieronder volgt een opsomming van alle vragen met antwoorden. Daarbij wordt heel kort de inhoud beschreven. Deze opsomming kan dan ook worden gezien als een naslagwerk. Voor de hele vraag met het antwoord wordt verwezen het pfd-je in de externe links.

 


Prijsgeven van in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken voor verschil waarde in het economisch verkeer en fiscale balanswaarde; Informatieplicht en instemming partner (V&A 17-023)
Om zonder  loonheffingen en revisierente gebruik te kunnen maken van de mogelijkheid van prijsgeven als bedoeld in artikel 38n, tweede lid, Wet LB, moet een informatieformulier worden gedownload van www.belastingdienst.nl. Dit formulier moet worden ingevuld, ondertekend en ingezonden binnen 1 maand na het prijsgeven, afkopen dan wel omzetten in een ODV van de in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak. Niet ondertekende en/of onvolledig ingevulde informatieformulieren zal de Belastingdienst terugsturen met het verzoek de geconstateerde gebreken te herstellen en het aangepaste formulier opnieuw in te dienen.

Prijsgeven van aanspraak vanwege onderdekking (V&A 17-021)
De dga kan de ODV bij een  onderdekking  niet gedeeltelijk prijsgeven bij ingang van de uitkeringen met een beroep op artikel 19b, achtste lid, Wet LB (tekst 2016). Deze mogelijkheid staat alleen open voor pensioenaanspraken en pensioenverplichtingen en onder de voorwaarden genoemd in het besluit van 18 maart 2013. 

Vergelijken pensioenopbouw 2015 met de pensioenopbouw in 2016/2017 (V&A 17-020)
De vergelijking van de pensioenopbouw in 2016/2017 met de opbouw in 2015 (150%-toets) dient in beginsel te worden uitgevoerd op basis van de waarde van die pensioenopbouw. De waarde van een pensioenaanspraak wordt gesteld op de bedragen die bij een derde worden gestort of, voor zover geen stortingen worden verricht, zouden moeten worden gestort teneinde de aanspraak te dekken.

Een vergelijking op basis van de waarde van de pensioenopbouw is in de praktijk minder eenvoudig uit te voeren. In veel gevallen is het mogelijk om de vergelijking van de pensioenopbouw te vereenvoudigen door alleen uit te gaan van de toename van de aanspraak op ouderdomspensioen. Een dergelijke praktische benadering is mogelijk indien voor de pensioenopbouw in 2015, 2016 en 2017 dezelfde pensioenleeftijd is gehanteerd en bovendien dezelfde verhouding heeft bestaan tussen het opgebouwde ouderdomspensioen en partnerpensioen (bijvoorbeeld 100:70).

Er is een uitgebreid voorbeeld opgenomen bij deze V&A.

Ouderdomspensioen met uitgestelde pensioeningangsdatum omzetten in oudedagsverplichting (V&A 17-019)
Het aantal jaarlijkse uitkeringen is gelijk aan de AOW-leeftijd (in hele jaren) + 20 jaar verminderd met de leeftijd (in hele jaren) op moment van omzetting. Een DGA met een AOW-leeftijd van 65 jaar en 1 maand, die op leeftijd 68 jaar en 9 maanden zijn pensioenaanspraak omzet in een ODV ontvangt dus (65 + 20 – 68) = 17 jaarlijkse uitkeringen. De uitkeringsgerechtigde kan daarbij kiezen of de jaarlijkse uitkering in een termijn wordt uitbetaald of in maandelijkse termijnen. Het is ook mogelijk om voor een andere periode tussen een maand en twaalf maanden te kiezen als maar het in een jaar uit te keren bedrag steeds gelijk aan de stand van de oudedagsverplichting aan het begin van dat jaar gedeeld door het aantal op dat tijdstip nog resterende uitkeringsjaren. 

Overdracht pensioenverplichting aan een ander eigenbeheerlichaam na 31 maart 2017 (V&A 17-018)
Door het inwerkingtreden van de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (Wet uitfaseren PEB) is een eigenbeheerlichaam met ingang van 1 april 2017 fiscaal geen toegelaten pensioenverzekeraar meer. Op basis van de goedkeuring in het besluit van 22 maart 2017, nr. 2017-7412 kan voor bestaande pensioenregelingen een extra overgangsperiode worden gebruikt om de pensioenregeling aan te passen aan de wijzigingen van de wet- en regelgeving voor pensioen in eigen beheer. De extra overgangstermijn eindigt uiterlijk op 30 juni 2017. Daarna is het volgens de fiscale pensioenregels niet meer mogelijk om nog pensioen op te bouwen in eigen beheer. Ook is het niet meer mogelijk om een niet in eigen beheer verzekerd pensioen na het verstrijken van de coulanceperiode over te dragen naar een eigenbeheerlichaam. 

Uitkeringstermijnen oudedagsverplichting na omzetten ingegaan partnerpensioen (V&A 17-017)
Een nabestaande partner met een ingegaan partnerpensioen kan de aanspraak op partnerpensioen omzetten in een ODV. Als de partner de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt kunnen  de uitkeringen van de ODV, na het omzetten, niet direct  ingaan.

Afkoopwaarde en afkoopkorting bij afkoop ingegaan partnerpensioen (V&A 17-016)
Door het overlijden van de dga (2016) zijn de partnerpensioenuitkeringen voor de nabestaande partner van de dga direct ingegaan. De nabestaande partner wil de aanspraak op partnerpensioen op 1 juli 2017 afkopen.

Voor de afkoopkorting kan geen rekening worden gehouden met de op de eindbalans van het boekjaar 2015 nog opgenomen pensioenverplichting voor de aanspraak op ouderdomspensioen van de inmiddels overleden dga. Voor de afkoopkorting wordt volgens artikel 38o Wet LB alleen rekening gehouden met de fiscale balanswaarde ultimo 2015 van de tegenover de afgekochte pensioenaanspraak staande pensioenverplichting. In het voorbeeld van de vraag kan  alleen de aanspraak op partnerpensioen van de nabestaande partner worden afgekocht. Het is daardoor niet mogelijk om voor de afkoopkorting ook rekening te houden met de fiscale balanswaarde van de pensioenverplichting voor het ouderdomspensioen ultimo 2015. De aanspraak op ouderdomspensioen wordt immers niet afgekocht. 

Afkoopwaarde en afkoopkorting bij afkoop ouderdomspensioen na overlijden partner (V&A 17-015)
Als de partner van de DGA overlijdt na 31-12-2015 en de DGA de pensioenaanspraak op 1 juli 2017 wil afkopen, geldt als afkoopwaarde de fiscale waarde op 1 juli 2017. De afkoopkorting wordt berekend over de fiscale waarde van uitsluitend het ouderdomspensioen ultimo 2015. 

Grondslagen fiscale balanswaarde pensioenverplichting in eigen beheer bij afkoop of omzetten in een oudedagsverplichting (V&A 17-014)
De wetgever heeft willen benadrukken dat als de eerder in de aangifte vennootschapsbelasting opgenomen balanswaarde van de pensioenverplichting is berekend tegen onjuiste rekengrondslagen, deze waarde niet kan dienen als uitgangspunt voor de fiscale balanswaarde op het moment van afkoop in de zin van artikel 38n, derde lid, Wet LB. 

Afkoop- of omzettingswaarde pensioen in eigen beheer bij onjuiste waardering pensioenverplichting op fiscale balans (V&A17-013)
Een onjuiste waardering van de pensioenverplichting op de fiscale balans van de BV heeft geen invloed op de omvang van de voor de afkoop of omzetting in een ODV te hanteren afkoop- of omzettingswaarde.

Voor het prijsgeven, afkopen of omzetten in een ODV wordt uitgegaan van de waarde die de pensioenverplichting op grond van de fiscale regels (de artikelen 3.25 en 3.29 Wet IB 2001 en artikel 8, zesde lid, Wet Vpb (tekst 2016)) op dat moment heeft. Dat mogelijk in de aangifte vennootschapsbelasting van een onjuiste waarde van de pensioenverplichting is uitgegaan, is hiervoor niet relevant.

Prijsgeven in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken op pensioeningangsdatum wegens onderdekking (V&A 17-011)
Op pensioeningangsdatum geldt voor de gehandhaafde pensioenaanspraken in eigen beheer nog steeds de mogelijkheid om het pensioen ingeval van onderdekking gedeeltelijk prijs te geven met toepassing van artikel 19b, achtste lid, Wet LB (tekst 2016) en het Besluit van 18 maart 2013. 

Handhaven van de op 1 juli 2017 in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken (V&A 17-010)
Handhaven van de uiterlijk tot en met 30 juni 2017 in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak is mogelijk op basis van artikel 38n, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB). Op deze aanspraak blijven de artikelen 18h, 19a, 19b, 19c, 19d en 38j Wet LB, alsmede de daarop gebaseerde bepalingen, zoals die artikelen en bepalingen luidden op 31 december 2016, van toepassing.

Handhaven van de opgebouwde pensioenaanspraak betekent niet dat de dga en BV niets hoeven doen. De opbouw van pensioenaanspraken in eigen beheer moet uiterlijk 30 juni 2017 worden stopgezet. Daarvoor zijn handelingen nodig zoals het aanpassen van de pensioentoezegging, zodat de verdere opbouw van pensioenaanspraken in eigen beheer daadwerkelijk stopt.

Afwikkeling oudedagsverplichting bij onderdekking (V&A 17-009)
Als een DGA zijn pensioenaanspraak heeft omgezet in een ODV is het bij geconstateerde onderdekking onder voorwaarden  mogelijk,  om op het moment dat de dga de AOW-leeftijd bereikt en de uitkeringen uit de ODV moet plaatsvinden, de aanwezige bezittingen van de BV te gebruiken voor een lijfrente, lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht als bedoeld in de artikelen 3.125 en 3.126a Wet IB 2001. De BV kan daarna geliquideerd worden  en het resterende deel van de ODV kan prijsgegeven worden  zonder heffing van loon- en inkomstenbelasting. 

Aanwenden oudedagsverplichting voor lijfrente in uitkeringsfase (V&A 17-008)
Het is niet mogelijk om de ODV na ingang van de uitkeringen nog aan te wenden voor het verkrijgen van een lijfrente, lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht. 

Uiterste termijn voor overdracht van extern verzekerd pensioen naar eigen beheer (V&A 17-007)
Een eigenbeheerlichaam is slechts een fiscaal toegelaten verzekeraar voor op 31 maart 2017 reeds in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken. De termijn voor het desgewenst terughalen van het elders verzekerde deel van de opgebouwde pensioenaanspraak naar het eigenbeheerlichaam is, onder voorwaarden, verlengd tot en met 30 juni 2017. Het verzoek tot  overdracht van het bij de professionele verzekeraar verzekerde deel van de door de dga opgebouwde pensioenaanspraak naar het eigenbeheerlichaam zal plaats moeten vinden binnen de coulancetermijn van het besluit. Dat wil zeggen uiterlijk op 30 juni 2017. De feitelijke overdracht mag ook na het verstrijken van de coulancetermijn plaatsvinden. Het is echter niet toegestaan de verzekeraar te verzoeken om pas na het vertrijken van de coulancetermijn tot overdracht over te gaan. 

Afkoop van pensioenaanspraak in eigen beheer en elders verzekerd pensioen (V&A 17-006)
Indien de dga het bij de professionele verzekeringsmaatschappij verzekerde deel van de opgebouwde pensioenaanspraak ook wil afkopen, zal dit elders verzekerde pensioen eerst overgedragen moeten worden naar de BV. Deze overdracht van elders verzekerd naar eigen beheer zal moeten plaatsvinden binnen de coulanceperiode. Zie hiervoor V&A 17-007. 

Afkopen of omzetten in oudedagsverplichting op ingegaan partnerpensioen en wezenpensioen (V&A 17-005)
Aanspraakgerechtigden van het partnerpensioen en het wezenpensioen kunnen ieder voor zich beslissen of gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om de pensioenaanspraak af te kopen of om te zetten in een ODV. 

Afkoop van pensioenaanspraak in eigen beheer bij onderdekking (V&A 17-004)
In de situatie dat  de BV onvoldoende middelen heeft om de gehele afkoopwaarde te financieren, maar wel voldoende middelen heeft om de ter zake van de afkoop verschuldigde loonheffingen in te houden en af te dragen aan de Belastingdienst, is afkoop van de in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak toch mogelijk. Voor zover na inhouding van loonheffing niet de volledige afkoopwaarde wordt uitgekeerd, ontstaat een schuld van de BV aan de DGA. 

Afkoop van in eigen beheer verzekerde stamrechten en lijfrenten (V&A 17-003)
De afkoopregeling van de artikelen 38n en 38o Wet LB is niet van toepassing voor in eigen beheer verzekerde lijfrenten en stamrechten. 

Afkoop pensioen in eigen beheer en een in eigen beheer gehouden stamrecht (V&A 17-001)
Als de BV in onderdekking verkeert voor zowel de pensioenverplichting als een stamrecht verplichting, maar wel de afkoop van de pensioenverplichting volledig kan financieren is het is niet mogelijk om het in eigen beheer verzekerde pensioen volledig af te kopen zonder bijkomende fiscale gevolgen voor het loonstamrecht.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships