Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

“Vrijwillige vertrekregeling” is geen “regeling vervroegde uittreding!”

De inspecteur loonbelasting ziet een “vrijwilligers-en plaatsmakers-regeling”, onderdeel van een Sociaal Plan, als een Regeling voor Vervroegde Uittreding . Zijn motivatie is dat de werkgever de regeling gebruikt om met name oudere werknemers te kunnen ontslaan.

Hij belast daarmee de uitkeringen met een eindloonheffing van 52%. De werkgever gaat hiertegen met succes in beroep. Het Hof concludeert dat er sprake is van een regeling die ertoe strekt alle werknemers van belanghebbende, ongeacht hun leeftijd, een mogelijkheid te bieden om vrijwillig hun dienstverband te beëindigen.

Sociaal plan bij reorganisaties
In overleg met vakbonden, op voorspraak van brancheorganisaties of door CAO-afspraken, worden bij reorganisaties door met name de grotere werkgevers Sociaal Plannen opgesteld met daarin opgenomen de voorwaarden, regels en procedures die aan de ontslagen ten grondslag liggen. Het doel is om zoveel mogelijk recht te doen aan eerlijk en transparant verloop van ontslagprocedures. Een belangrijk middel daarbij zijn (extra) financiële afvloeiingsregelingen, gebaseerd op functie en de dienstjaren, die voor alle werknemers gelden. De Belastingdienst ziet er, op straffe van eindloonheffingen, op toe dat bij deze regelingen geen sprake is van een Regeling van Vervroegde Uittreding. 

Een Regeling van Vervroegde Uittreding heeft uitsluitend of nagenoeg uitsluitend ten doel te voorzien in een of meer uitkeringen of verstrekkingen ter overbrugging van de periode tot het ingaan van het pensioen of de uitkering ingevolge de Algemene Ouderdomswet; dan wel tot het aanvullen van uitkeringen ingevolge een pensioenregeling. Conform wetgeving worden soortgelijke regelingen vóór uitkering belast met een eindloonheffing van 52%.

Gevolgen voor de loonbelasting
Een financiële afvloeiingsregeling op basis van het afspiegelingsbeginsel is, in de zin van de wet (Loonheffing, art. 32ba), geen Regeling van Vervroegde Uittreding. Maar wil men voorkomen dat overige regelingen binnen het Sociaal Plan wel als zodanig worden gezien, dan dient de regeling aan elk van de volgende voorwaarden te voldoen:

  • De regeling moet niet de intentie hebben om nagenoeg alleen oudere werknemers af te laten vloeien.
  • De regeling dient, op basis van functie en aantal dienstjaren, voor alle werknemers te gelden.
  • De regeling dient te bestaan uit een eenmalige uitkering waarvan de hoogte van de uitkering afhankelijk is van het bruto-maandinkomen en het aantal dienstjaren van de werknemer (en dus niet de leeftijd van de werknemer).
  • Het deelnemen aan de regeling dient voor iedere werknemer vrijwillig te zijn.
  • De werkgever mag selectief zijn in het toewijzen van de regeling: hij mag verzoeken van werknemers die van de regeling gebruik willen maken, weigeren. 

In het hoger beroep inzake een “Vrijwilligers- en plaatsmakers-regeling” was de inspecteur van belasting van mening dat het een Regeling van Vervroegde Uittreding betrof. Maar de werkgever kon aan de rechter aantonen dat de regeling voldeed aan bovenstaande criteria, waarmee zijn verweer, tot in hoger beroep, gegrond werd verklaard. 

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships