Werking ‘oude’ en ‘nieuwe’ belastingverdrag met Duistland

Een piloot, die sinds 2005 werkzaam bij zijn werkgever is na een ziekteperiode vanaf 2010 in 2012 arbeidsongeschikt verklaard. Sindsdien ontvangt hij een invaliditeitsuitkering met een looptijd tot en met december 2032.

 

Vraag is hoe verloopt de belastingheffing over de uitkeringen.

De piloot is in 2015 geëmigreerd naar Duitsland. In 2015 en 2016 heeft hij vanuit Nederland invaliditeitsuitkeringen ontvangen waarop geen loonheffing is ingehouden. Voor de eerste twee maanden van 2017 is dat wel het geval geweest.

 

Hiertegen is door de piloot bezwaar gemaakt. De inspecteur heeft het bezwaar afgewezen.

 

Tot 1 januari 2016 gold het ‘oude’ belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting op grond waarvan de heffingsbevoegdheid over de invaliditeitsuitkering was toegewezen aan Duitsland.

 

Op 1 januari 2016 is het ‘oude’ belastingverdrag vervangen door het ‘nieuwe’ belastingverdrag, op grond waarvan inkomsten uit een dienstbetrekking in beginsel belast zijn in het woonland, maar dat   onder voorwaarden die inkomsten belast in het land van waaruit het inkomen wordt genoten (bronstaat).

In artikel 17, lid 1 van het verdrag is bepaald dat (niet-overheids)pensioenen en andere soortgelijke beloningen belast zijn in het woonland. Het tweede lid bepaalt echter dat ook de bronstaat mag heffen als het totale bedrag van dergelijke pensioenen en andere soortgelijke beloningen hoger is dan € 15.000 per jaar.

 

De invaliditeitsuitkering van de piloot kwalificeert als een uit de dienstbetrekking voortvloeiende uitkering in verband met arbeidsongeschiktheid die langer dan een jaar duurt en voldoet daarmee aan de definitie van pensioen. Bovendien is de uitkering hoger dan € 15.000 op jaarbasis.

Daarmee wordt de heffing aan Nederland toegewezen en moet Duitsland een verrekening of vermindering van de heffing in Duitsland te verlenen.

 

De piloot komt niet in aanmerking voor het overgangsrecht, dat geldt voor degenen die reeds sinds 12 april 2012, de datum van het sluiten van het nieuwe verdrag, onafgebroken in Duitsland woonden en van ongelijke behandeling is geen sprake.

 

Gevolg is dat de pilot fors meer belasting moet betalen over zijn invaliditeitsuitkering.

 

 

 

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel