Werkzaamheden in loondienst in twee lidstaten; premieplicht

X heeft de Nederlandse nationaliteit en woonde in 2009 in België. Hij was toen als accountmanager en relatiemanager telecommunicatie in dienstbetrekking werkzaam bij een in Nederland gevestigde werkgever. X heeft 6,5 procent van de totale arbeidstijd (121 uren) in België gewerkt, grotendeels thuis. Zijn overige werkzaamheden in 2009 (1.751 uren) verrichtte X voor de werkgever in Nederland, op kantoor of bij potentiële klanten. De vraag is of X in 2009 verplicht verzekerd was op grond van de Nederlandse sociale zekerheidswetgeving en dus ook premieplichtig. De Hoge Raad, 30 oktober 2015, nr. 14/05851, heeft  aan het Hof van Justitie (HvJ) om uitleg verzocht van de conflictregels van artt. 13 en 14  EU Verordening 1408/71. De Hoge Raad vraagt in feite of een persoon die in de ene lidstaat werkzaamheden in loondienst uitoefent, en in een andere lidstaat woont, en die gedurende het betrokken jaar een gering deel van zijn werkzaamheden voor dezelfde werkgever in zijn woonstaat uitoefent, hoofdzakelijk door thuis te werken, voor de toepassing van deze artikelen geacht moet worden uitsluitend werkzaamheden uit te oefenen in de eerstgenoemde lidstaat, dan wel in beide lidstaten. Volgens A-G Szpunar moet een dergelijk persoon geacht worden uitsluitend werkzaamheden te hebben verricht in de eerstgenoemde lidstaat. Nederland dus en dus verzekerd krachtens de Nederlandse sociale zekerheidswetgeving.